Lokalforening Nordjylland

    Denne side er sidst opdateret

Hvad er der sket i lokalforening Nordjylland?

Schølleskydning 2010

Schølleskydningen lørdag 5. juni 2010
Som følge af det ekstreme kolde forår vi har oplevet, var det med spænding vi så frem til dagen for Schølleskydningen. Heldigvis var der klart og solrigt vejr fra morgenstunden, og da skydedeltagerne dukkede op til kl. 10.00 var arrangørerne klar med kaffe og rundstykker. Dette morgenarrangement var annonceret til være til billige priser, men i anledningen af MP-foreningen Nordjyllands 35 års fødselsdag var alt dog gratis.
Der mødte 21 voksne og 5 junior skytter op, så skydningen kunne gå i gang straks efter morgenkaffen. Skydningen blev afviklet let og elegant under kyndig ledelse af Jan Hartvig og Kren Borrisholdt, og det hele blev krydret af et stort fremmøde af pårørende.
Efter overrækkelse af skydepræmier, blev alle inviteret til åbent hus på MP-stuen i anledning af MP-foreningen Nordjyllands 35 års fødselsdag, hvor grillen blev tændt op. Et lille antal skytter tog mod invitationen og vi havde en hyggelig eftermiddag på MP-stuen.
En af gæsterne til arrangementet var oberstløjtnant Jakob Søgaard Larsen (SG-79) som har afløst oberstløjtnant Henning U. Sørensen.

Holdkonkurrencen:

MPKMP: 807 point
Karsten Sørensen
Jan Hartvig
Christian C. Mørk
Anders Madsen
Martin A. Pedersen

Nordjylland 1: 761 point
Jørn Frelling
Frank Faber
Gert B. Jensen
Frants Dalby
Knud-Erik Müller
Finn Eskildsen

Nordjylland 2: 645 point
Hans Bjerre
Lars Wind
Henrik Lund
Kren Borrisholdt
Karsten Houmøller
Mathias Vingaard

Udenfor hold:
Poul Nøhr
Allan Christen
Jakob Mølgaard

Individuel konkurrence:
01 Karsten Sørensen 174 point
02 Anders Madsen 167 point
03 Jan Hartvig 170 point
04 Jørn Frelling 161 point
05 Frants Dalby 159 point
06 Gert B. Jensen 157 point
07 Jørn Kempel 152 point
08 Mathias Vingaard 151 point
09 Martin A. Pedersen 149 point
10 Christian C. Mørk 149 point
11 Knud Erik Müller 144 point
12 Frank Faber 140 point
13 Henrik Lund 137 point
14 Kren Borrisholdt 133 point
15 Finn Eskildsen 130 point
16 Allan Christensen 123 point
17 Poul Nøhr 121 point
18 Hans Bjerre 121 point
19 Jakob Mølgaard 119 point
20 Lars Wind 103 point
21 Karsten Houmøller 101 point

Børnekonkurrencen:
01 Gustav Mørk 90 point
02 Marc Johansen 71 point
03 Rasmus Smed 59 point
04 Emil Smed 26 point
05 Oscar Mørk 21 point

Til toppen af siden

Billeder fra årets skydning:

Schølleskydning 2009

Hermed en mindre forsinket beretning fra Schølleskydningen 2009.
En flot deltagelse på i alt 31 gl. og tjenestegørende MP (inkl. SGE) var mødt op for at dyste på dagen. Udover gl. og tjenestegørende MP, var der også mødt 7 kommende MP op, som deltog i en junior udgave af Schølleskydningen.
Udover de aktive deltagere, var der også et pænt fremmøde af kollegaer som lige vil kigge forbi for at få en sludder og et par røverhistorier.

Arrangementet forløb traditionen tro i god ro og orden. Der blev startet op med rundstykker og en bitter til ganen, mens holdene blev sat, hvorefter selve Schølleskydningen startede. Skydningerne forløb med skud både foran, i, ved siden af og over skiverne. Alle kom dog derfra med succesfølelsen af at have ramt med op til flere skud i skiven.

Ved siden af selve Shølleskydningen var der prøveskydning med diverse våben som venligst var udlånt af 1 og 2 MPKMP samt Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF).
Blandt våbnene kan nævnes Karabin M/96 5,56mm med rødpunktsigte, USP 9mm Heckler og Koch pistol, Tagfolie 9mm pistol, Smith & Wesson kaliber 45 magnum pistol, Smith & Wesson 9mm tromle pistol. En del af disse var også repræsenteret i en kaliber 22 udgave for den yngre del af deltagerne.

Efter endt skydning blev der på behørig vis afsluttet på MP-Stuen med en fadøl og lidt flere røvere fra den virkelige verden.

Resultatet af skydningen blev som følgende:

Nordjylland 1: 756 point
Claus Svendsen
Jesper B. Larsen
Jan Hartvig
Jørn Frelling
Frank Faber
Lars Nielsen

MPKMP: 745 point
Karsten Sørensen
Peter C. Blankensteiner
Steffen Damgaard
Steffen Lovring
Thomas Skøtt

Nordjylland 2: 670 point
John Stepien Olsen
Frants Dalby
Svend B. Larsen
Finn Eskildsen
Christian C. Mørk
Gert B. Jensen

GSU-MP: 567 point
Albert Møller
Jon Tjelle
Morten Andersen
Anders Christensen

Nordjylland 3: 507 point
Karsten Houmøller
Niels C.W. Hansen
Henrik Lund
Lars Wind
Mogens Dolberg

Østjylland: 390 point
Steen Ladefoged
John Egholm Jensen
Otto Westergaard
Poul Nøhr
Kent Christiansen

Individuel konkurrence:
01 Jan Hartvig 170 point
02 Jørn Frelling 169 point
03 Steffen Lovring 167 point
04 Frants Dalby 163 point
05 Karsten Sørensen 158 point
06 Morten Andersen 157 point
07 Thomas Skøtt 156 point
08 Peter C. Blankensteiner 152 point (4x10)
09 Jon Tjelle 152 point (2x10)
10 Anders Christensen 151 point
11 Claus Svendsen 150 point
12 Jesper B. Larsen 143 point
13 Finn Eskildsen 138 point (1x10)
14 Svend B Larsen 138 point (0x10)
15 Frank Faber 124 point
16 Niels Chr. W. Hansen 120 point (4x9)
17 Kent Christiansen 120 point (2x9)
18 John Stepien Olsen 118 point (5x9)
19 Lars Nielsen 118 point (3x9)
20 Henrik Lund 116 point
21 Christian C. Mørk 113 point
22 Steffen Damgaard 112 point
23 Albert Møller 107 point (2x10)
24 Karsten Houmøller 107 point (1x10)
25 Steen Ladefoged 93 point
26 Lars Wind 92 point
27 Poul Nøhr 85 point
28 Gert B. Jensen 84 point
29 Otto Westergaard 75 point
30 Mogens Dolberg 72 point
31 John Egholm Jensen 17 point 

Juniorskydningen:
01 Max 167 point
02 Simon 131 point
03 Marc 121 point
04 Gustav 109 point
05 Oscar 102 point
06 Patrick 75 point
07 Anders 22 point


Nr. 3 ved juniorskydningen forsvandt inden han var blevet færdigregistreret. Folk som har kendskab til en MP hvis søn/barnebarn hedder Marc til fornavn (og har deltaget i Schølleskydningen 2009), bedes rette henvendelse til MP Nordjylland så han kan få tilsendt hans velfortjente præmie.

MP Nordjylland takker for det store fremmøde og håber at der vil være en lige så stor opbakning i 2010.

Til toppen af siden

Generalforsamling i MP-foreningen Nordjylland 10. marts 2009

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af:
a. Formand, på valg er Jakob Mølgaard (SG-96)
b. 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Gert B. Jensen (KP-89) og Jan Hartvig (SG-97)
c. 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Jesper B. Larsen (SG-95) og Finn Eskildsen (SG-95)
d. 2 revisorer, på valg er Leif Skårup (KP-85) og Kaj R. Jensen (KP-90)
e. 1 revisorsuppleant, på valg er Mogens Dolberg (KP-70)
f. 5 repræsentantskabsmedlemmer, på valg er Paul V. H. Andersen (KP-99), Jimi Sørensen (SG-104), Steffen Damgaard Sørensen (SG-109), Kren Borrisholt (SG-104) og Tommy Ravn (SG-98).
g. 2 repræsentantskabssuppleanter.
7. Eventuelt.

Formanden bød velkommen, og bestyrelsens forslag om, at vælge Mogens Dolberg (KP70) til dirigent, blev vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at der var udsendt indkaldelse pr. post til medlemmerne, og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Der var ingen indvendinger til dagsordenen, som fulgte den udsendte dagsorden.

Ad. 2. Formanden, der på grund af fravær i Sudan & Afghanistan, ikke havde været meget hjemme, bad næstformand Gert B. Jensen aflægge beretning (som nok er en af de korteste i foreningens historie.)

Der havde været deltagelse i følgende: Repræsentantskabsmøde 2008, Havde været afholdt en velbesøgt Schølleskydning, Der havde været deltagelse i årets Campingtræf hvor Frants Dalby KP 73, stod som arrangør, vel nok et af dem med flest deltagere, en Ølsmagning med fin deltagelse..
Beretningen blev godkendt.

Ad. 3. Da kassereren har været, og p.t. er udstationeret, blev det oplæst af Frants Dalby (KP. 73), Regnskabet udviste et underskud på Kr. 1582,66, og formuen er nu Kr. 23.670,94. 
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4 Kontingentet foreslås uændret til kr., 50,-: Vedtaget. 

Ad. 5. Indkomne forslag: Ingen 

Ad. 6. Valg: Punkt. a-e. Alle genvalg.

f. Valg af 5. repræsentantskabsmedlemmer: Steffen Damgaard Sørensen (SG 109), Gert B. Jensen)(KP89), Jesper B. Larsen ( SG95), Mogens Dolberg ( KP 70), Finn Eskildsen (SG 95),

h. Valg af 2 repræsentantskabssuppleanter, Allan Kristensen(KP 16, & SG 2) og Søren Nørgaard (MPO)

Ad. 7. Eventuelt: Der blev nævnt, at der planlægges besøg på FSN. FRH. Ansvarshavende Jan Hartvig.

DSL Skydning, vil blive forsøgt arrangeret, ligesom skydningen mellem lokalforeningerne arrangeres. Tovholder Jan Hartvig / Gert B. Jensen.

Afklarende spørgsmål vedr. Schølleskydningen, der kan tilmeldes hele hold.

Gert havde modtaget materiale vedr. M.P. i Sæby, Mogens Dolberg og Frants Dalby vil berette nærmere om dette 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning,

P.B.V.

Jakob Mølgaard.    M.Dolberg: dirigent

Til toppen af siden

Generalforsamling i MP-foreningen Nordjylland 11. marts 2008

Generalforsamling i Militærpolitiforeningen i Danmark, MP-foreningen Nordjylland.
Tirsdag den 11. marts 2008 kl. 19.00, afholdtes den årlige generalforsamling på den nyindviede MP-stue på Aalborg kaserner.
Fremmødte: F. Dalby (KP.73), G.B. Jensen (KP89), Mogens Dolberg (KP.70), J.B. Larsen (SG.95).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Mogens Dolberg (KP70).
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
G.B. Jensen (KP 89) aflagde formandens beretning med bl. a. følgende" Vores formand tog udenlands lige før sidste generalforsamling, og har desværre, for os, har han netop fået forlænget sin udsendelse med endnu ½ år. Vi håber han er hjemme til næste års generalforsamling.
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt en skydning med bl. a. Sortkrudtsvåben, det var et godt arrangement.
Jeg er netop blevet godkendt som skydeleder i idrætsforeningen, så der er ulighed for at starte med indendørsskydninger igen.
Schølleskydningen blev desværre aflyst sidste år på grund af manglende tilmeldinger, der kom en del eftertilmeldinger, desværre for sent.
Repræsentantskabsmødet havde også deltagelse fra Nordjylland.
Fanen har været benyttet ved flere arrangementer, bl. a. ved udnævnelser, og også i år var den med ved nytårsgudstjenesten, et godt arrangement som det kan anbefales at deltage i.
M.P. forening Nordjylland er indmeldt i Danmarkssamfundet.
Beretningen godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
G.B. Jensen (KP 89) forlagde, i kassererens fravær, regnskabet, der balancerede med et overskud på knap 7.000 kr.
Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Foreslås uændret.
Godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
6. Valg af:
a. 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Frants Dalby (KP-73) og Kren Borrisholt (SG-104): Genvalg
b. 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Jesper B. Larsen (SG-95), genvalg, 2. suppleant Finn Eskildsen (SG 95)
c. 2 revisorer, på valg er Leif Skårup (KP-85) og Kaj Robert Jensen (KP-90). Genvalg med tak for det udførte arbejde.
d. 1 revisorsuppleant, på valg er Mogens Dolberg (KP-70), Genvalg.
e. 5 repræsentantskabsmedlemmer på valg er Mogens Dolberg (KP-70), Mathias Vingaard (SG-97), Steffen Damgaard Sørensen (SG-109 ), Kren Borrisholt (SG-104) og Poul Erik Vinkler (SG-46), endnu ikke afklaret.
f. 2 repræsentantskabssuppleanter, på valg er Jan Hartvig (SG-97) og Paul V.H. Andersen (KP-99).
Nærmere følger ang. pkt. e og F:
7. Eventuelt.
M.P. Forening Nordjylland er inviteret til garderforeningens 100 års jubilæum med fane, d. 4. april 2008, kl. 12,30.

DSL landsmøde d. 25 marts kl. 19,30 på HVK, foredrag af tidl. Politimester Jensby. 

Skydning til Militærpolitiforeningens landsskydning afholdes på Aalborg kaserner d. 26 marts 2008, kl. 19,30.

Schølleskydningen arrangeres 24. maj 2008, på skydebanerne i Aalborg, det er beskyttet at den gennemføres uanset deltagerantal, men er der ikke rimelig tilslutning må vi se i øjnene at det så er afslutning for denne aktivitet.

Der var ikke flere indlæg. Og dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for afsluttet.

G.B.Jensen (KP 89) fg. formand m.v. Mogens Dolberg (KP 70) dirigent og referent.

[ Se resultater og billeder fra årets Schølleskydning ]

Til toppen af siden