Lokalforening Nordjylland

    Denne side er sidst opdateret

Aktiviteter    Sidste nyt    Bestyrelsen    Vedtægter 

Hvem er lokalforening Nordjylland?

Lokalforening Nordjylland blev stiftet den 19. marts 1975, på initiativ af "Luffe" Jens-Oluf Clausager Rasmussen KP 77. Den stiftende generalforsamling fandt sted på MP-stuen på Hvorup kaserne. Der var stor tilslutning blandt tjenestegørende og hjemsendte MP'ere.
På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget at Lokalforeningens hjemsted er Aalborg Garnison. Dens virkeområde er Nordjylland. Den første bestyrelse fik følgende udseende: Formand: J.-O. Clausager Rasmussen, "Luffe" KP-77. Næstformand: Frants Dalby KP-73 og SG-33. Kasserer: Frank Frederiksen KP-73. Sekretær: Morten Møller SG-31. Bestyrelsesmedlem: Laurits J. Nielsen KP-96. 1. suppleant: Bent Ravnild KP-87. 2. suppleant N. C. W. Hansen KP-70. Revisorer: Premierløjtnant P. M. Jepsen og Kaj Robert Jensen KP-90. Revisorsuppleant: Leif Skårup KP-85.

Bestyrelsen i lokalforening Nordjylland.

Formand Jan Hartvig (SG-97)
Blommevej 8
9310 Vodskov
Tlf.: 2844-9223
Email: janhartvig76@gmail.com
Næstformand Gert Bøjer Jensen (KP-89)
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
Tlf. 2074-2443
Email: 2cv@stofanet.dk
Kasserer Morten Klemmen Flyger Bach(SG-130)
Jens Bangs Vej 11
9400 Nørresundby
Tlf.: 2258-5757
E-mail: mortenkfbach@gmail.com
Sekretær Frants Dalby (KP-73, SG-33)
Elbækvej 15
Biersted
9440 Aabybro
Tlf.: 2083-8599
Mail: frantsdalby@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Mogens Dolberg (KP-70)
Gravensgade 58
9700 Brønderslev
Tlf.: 2342-7552
Email: mdolberg@post10.tele.dk
Preben Møller. Klik for større billede! 1. Suppleant Preben Møller (KP-61, SG-30)
Kystmarken 21 
9800 Hjørring
Tlf.: 7556-3775
Email: preben@hjoeringgaard.net
Paul V.H. Klik for større billede! 2. Suppleant Paul V.H. Andersen (KP-99)
Køebkesvej 48
9000 Aalborg
Tlf.: 2033-3135
Email: paul@danmark.nu
Revisor Kaj Robert Jensen (KP-90)
Vestmarken 1
Nørhalne
9430 Vadum
Revisor Leif Skårup (KP-85)
Ved Søerne 40
9530 Støvring
Revisorsuppleant Mogens Dolberg (KP-70)
Gravensgade 58
9700 Brønderslev
Email: mdolberg@post10.tele.dk

Til toppen af siden

Hvad sker der i lokalforening Nordjylland?

Planlagte aktiviteter for 2023

Hvad er der sket i lokalforening Nordjylland?

2023

Generalforsamling 15. marts 2023. Se referat!

2019

Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19:00

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Militærpolitiforeningen i Danmark, MP-foreningen Nordjylland, på MP-stuen Aalborg Kaserner, i følge dagsordenen

1. Valg af dirigent. Frants Dalby (KP 73, SG-33)
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år:
Formanden gennemgik aktiviteterne i det forløbne år, herunder deltagelse i repræsentantskabsmødet i Odense. Schølleskydningen blev afviklet med deltagelse af ca. 40. Besøgsdag og portvinssmagningen blev aflyst. Portvinssmagningen på grund af for få tilmeldinger. Besøgsdagen ved MP på grund af omstruktureringer i MP organisationen
3. Fremlæggelse af regnskabet. Regnskabet blev godkendt, og balancerede med et mindre underskud på 745,00 kr
4. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er fastsat til 0 kr. idet der blev enighed om at gå over til brugerbetaling, således at der opkræves et deltagerbeløb ved kommende arrangementer
5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
6. Valg af:
a. 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Jan Hartvig (SG-97), Gert B. Jensen (KP-89), begge genvalgt, nyvalg til Morten Bach (SG-130) som kasserer
b. 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Preben Møller (KP-61, SG-30) og Paul V. H. Andersen (KP-99), begge genvalgt
c. 2 revisorer, på valg er Leif Skårup (KP-85) og Kaj R. Jensen (KP-90), begge genvalgt
d. 1 revisorsuppleant, på valg er Mogens Dolberg (KP-70), genvalgt
e. 5 repræsentantskabsmedlemmer, på valg er Mogens Dolberg (KP-70), Hans Bjerre (KP-87), Preben Møller (KP-61, SG-30) og Jan Hartvig (SG-97), og Paul V. H. Andersen (SG 99) genvalg til alle
f. 2 repræsentantskabssuppleanter, valgt blev Niels Wahl Hansen (KP-70), og Dan Skaarup (SG 116)
7. Eventuelt:
Markeringen af 800 års dagen for Danmarkssamfundet blev drøftet, i det vi forventer at blive inviteret til deltagelse med hovedforeningens og lokalforeningens faner.

Mødet sluttede Kl. 20:30

Aalborg Kaserner d. 19. marts

Frants Dalby (KP 73, SG-33) dirigent/referent

Jan Hartvig (SG 97) formand

2018

Beslutningsreferat af Ordinær generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 kl. 19:00
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Militærpolitiforeningen i Danmark, MP-foreningen Nordjylland, på MP-stuen Aalborg Kaserner, med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent. Mogens Dolberg (KP. 70)
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
3. Jan Hartvig (SG 97) gennemgik aktiviteterne i det forløbne år, herunder deltagelse i repræsentantskabsmødet i Odense, og hjælp ved DGI landsstævnet i Aalborg, desværre måtte Schølleskydningen, og Portvinssmagningen aflyses. Der vil forsøges afholdt Schølleslydning i september måned, ligesom, det varslede besøg på Børglum Kloster udsættes indtil videre.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt, og balancerede med et mindre underskud.
5. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er fortsat kr. 50,- og vil forsøge at finde en måde at opkræve på således det ikke går op i omkostninger, inden der bliver noget til foreningen.
6. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
7. Valg af:
a. 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Frants Dalby (KP-73) og Mogens Dolberg (KP-70). Begge genvalgt
b. 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Preben Møller (KP-61) og Paul V. H. Andersen (KP99), begge genvalgt
c. 2 revisorer, på valg er Leif Skårup (KP-85) og Kaj R. Jensen (KP-90). Begge genvalgt
d. 1 revisorsuppleant, på valg er Mogens Dolberg (KP-70). Genvalgt
e. 5 repræsentantskabsmedlemmer, på valg er Mogens Dolberg (KP-70), Hans Bjerre (KP-87), Preben Møller (KP-61) og Jan Hartvig (SG-97), blev genvalgt, P.V.H.Andersen ( SG 99) trådte ind som nyt medlem
f. 2 repræsentantskabssuppleanter, Niels Wahl Hansen (KP-70), og Jesper Larsen. (SG 95)
7. Eventuelt.

Mødet sluttede Kl. 20:15
Aalborg Kaserner d. 14. marts

dirigent / referent
M.Dolberg (KP. 70) / Jan Hartvig (SG. 97)

2016

Lokalforening Nordjylland afholdt generalforsamling på MP stuen d. 16. marts 2016.
Formanden kunne ikke være til stede p.g.a sygdom, og kassereren var ikke hjemme, derudover var der 10 deltagere.
Mogens Dolberg (KP. 70) blev valgt til dirigent, og kunne konstatere forsamlingen lovligt indvarslet.
Formanden beretning var meget kort. Arrangement i forbindelse med foreningens 40 års jubilæum, deltagelse i repræsentantskabsmøde, samt fanens repræsentation ved dronningens 75 års fødselsdag i København.
Gert B. Jensen havde, ud over opgaven at forelægge formandens beretning, også hvervet at læse regnskabet op, og kunne oplyse at foreningens formue er på ca. 17.000,- Kr.
Der vil blive udsendt brev( nærmest en faktura) med kontonummer, pga. de voldsomme udgifter ved brug af girokort. Kontingentet uændret Kr. 50,-
Bestyrelse m.v. blev genvalgt, bortset fra repræsentantskabs suppleanterne der blev erstattet af P.V.H. Andersen (SG 99) og Poul Erik Vinkler ( SG. 46).
Schølleskydning vil forsøges afholdt i begyndelsen af juni, Formanden har senere oplyst at han afventer bekræftelse af d. 4. juni. Nærmere vil følge.
Der blev drøftet at genoptage salonskydningerne, mulighederne vil blive undersøgt nærmere og nærmere vil tilgå.
Landsformanden O.B. Kristensen orienterede om forslag til ændring af fundatsen for den historiske samling, samt indstiftelsen af en Bronzemedalje.
Mødet sluttede ca. 19:50 og der blev tid til lidt hyggesnak.

Klik og se hvad der sket i de forgangne år!

2014

Generalforsamling 12. marts 2014. Se referat!

2013

Generalforsamling 13. marts 2013. Se referat!

2012

Schølleskydning 2012. 

Dagen begyndte i silende regn, så skiveholdet måtte søge ly i depotet på skydebanen ved Lindholm Høje. Ved 9,30 tilden ophørte regnen, så det var muligt, at begynde opstilling af skydebanerne, og sætte kaffen over. Kl. 09,55, da de første deltager indfandt sig, skiltes skyerne og resten af formiddagen var det fin sol, men lidt køligt.

Skydningerne blev afviklet som sædvanligt med 10 skud på ringskive, og 10 skud på duelskiven, med den gode gamle Neuhausen pistol,- om det var pistolen, skiverne, lyset, eller vinden der var hovedårsagen til, at ikke alle kom i nærheden af max. point skal jeg være usagt. Igen i år var vi glade for at se så mange trofaste deltagere fra Ø stjylland, det er altid rart at se jer, tak for I tog turen til Nordjylland. Der skal også lyde tak til Jan Hartvig, Frants Dalby og Gert Jensen for den gode afvikling af arrangement.

Resultatliste og nogle stemningsbilleder håber vi er det, der skal til for at vi ser endnu flere til det hyggelige samvær, og skydningen til næste år.

På Gensyn

M. Dolberg. KP 70

Holdkonkurrencen:

MPKMP: 860 point
Karsten Sørensen
Henrik Bentsen
Micki Jensen
Emil Schmidt
Morten Pagter
Thorstein Ø stergaard

Nordjylland 1: 744 point
Jørn Frelling
Jan Hartvig
Gert B. Jensen
Frants Dalby
Jesper B. Larsen
Steffen Damgaard

Nordjylland 2: 742 point
Frank Faber
Mogens Dolberg
Henrik Lund
John Stepien Olsen
Finn Eskildsen
Christian Fuglsang

Udenfor hold:
Poul Nøhr, Ø stj.
Mogens Overgaard Jensen, Ø stj.
Larry Ravn, Ø stj.
Morten Bach, MPS
Michael Toft, MPS

Individuel konkurrence:

01 Henrik Bentsen 184 point
02 Karsten Sørensen 182 point
03 Thorstein Ø stergaard 177 point
04 Emil Schmidt 164 point
05 Jan Hartvig 161 point
06 Christian Fuglsang 160 point
07 Poul Nøhr 158 point
08 Jesper B. Larsen 153 point
09 Morten Pagter 153 point
10 Finn Eskildsen 151 point
11 Frank Faber 148 point
12 Steffen Damgaard 148 point
13 Jørn Frelling 146 point
14 Michael Toft 146 popint
15 Henrik Lund 144 point
16 Micki Jensen 142 point
17 John Stepien Olsen 139 point
18 Gert B. Jensen 136 point
19 Frants Dalby 130 point
20 Morten Bach 96 point
21 Mogens Dolberg 93 point
22 Larry Ravn 74 point
23 Mogens Overgaard Jensen 66 point

 

 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i MP forening Nordjylland.

Generalforsamlingen blev afviklet på MP-stuen den 14. marts 2012, kl. 19.00. Da tidspunktet for generalforsamling oprandt, sad vi fire medlemmer af foreningen, tre fra bestyrelsen og vores æresmedlem Hans Mathiesen
Formanden Jakob Mølgaard havde trukket sig fra formandsposten på grund af forestående udsendelse for politiet, hvorfor næstformanden Gert B. Jensen var trådt ind som formand.

1.Dirigenten overtog generalforsamlingen, som var korrekt indvarslet gennem annoncering i Det røde Betræk
2. Formanden kom med en kort gennemgang af årets forløb, som startede med generalforsamlingen i marts måned, hurtigt efterfulgt af en whiskysmagning 2 dage senere. Repræsentantskabsmødet i april var rigt repræsenteret af fra MP-Nordjylland. Andre havde deltaget i MP campingtræffet der blev afholdt på Randers City Camping, jubilarstævnet på Nørre Uttrup Kaserne i august måned og DSLs 75 års jubilæum i Sønderborg.
Den annoncerede Schølleskydning måtte desværre aflyses, men er på arrangementslisten i kommende sæson.
Fanen har været repræsenteret ved flere begivenheder, flagdagen i september 2001, De Blå Baretters 40 års jubilæum, hjemkomstmarch i Aalborg by med FN styrken fra Libanon i december 2011, nytårsgudtjeneste 12. januar 2012, dronningens regeringsjubilæum i København 14. januar 2011, og udnævnelse af nye MP'er på MP-skolen 20. januar 2012.
3. Det reviderede regnskab blev godkendt, dog med et underskud på 4.900,00 kr. Foreningens formue er nu 20.300,00 kr.
4. Kontingentet fastholdes på 50,00 kr.
5. Ingen indkomne forslag.
6. 
a. 2 bestyrelsesmedlemmer valgt, Frants Dalby (KP-73) og Mogens Dolberg (KP-70)
b. 1 bestyrelsesmedlem valgt for et år, Steffen Damgaard Sørensen (SG-109) som efterfølgende blev valgt til formand for MP-Nordjylland.
c. 2 bestyrelsessuppleanter valgt, Jesper B. Larsen (SG-95) og Finn Eskildsen (SG-95)
d. 2 revisorer valgt, Kaj Robert Jensen (KP-90) og Leif Skårup (KP-85)
e. 1 revisorsuppleant valgt, Mogens Dolberg (KP-70)
f. 4 repræsentantskabsmedlemmer valgt, Hans Bjerre (KP-87), Mogens Dolberg (KP-70), Jan Hartvig (SG-97) og Steffen Damgaard Sørensen (SG-105)
g. 2 repræsentantskabssuppleanter valgt, Jesper B. Larsen (SG-95) og Finn Eskildsen (SG-95)
7.Ingen emner under eventuelt.

Referent
Frants Dalby

Til toppen af siden

Vedtægter for lokalforening Nordjylland.

KAP. I - NAVN OG HJEMSTED.

§ 1 Foreningens navn er MP-foreningen Nordjylland

§ 2 Foreningens virkeområde er Nordjylland. Dens hjemsted er Aalborg Garnison.

KAP. II. - FORMÅL.

§ 3 Foreningens formål er i samarbejde med landsforeningen at samle hjemsendt og tjenestegørende MP-personel for derigennem og på anden måde at skabe, vedligeholde og styrke sammenholdet og kammeratskabet.

§ 3.2 Foreningen tager sig ikke af sager, der er af tjenestelig eller politisk karakter.

KAP. III. - MEDLEMMER.

§ 4 Medlem af foreningen kan enhver blive, som er medlem af Militærpolitiforeningen i Danmark, dog jfr. § 2.

§ 4.2 Bestyrelsen kan tillade afvigelser fra stk. 1, når forholdene taler derfor.

§ 5 Æresmedlemmer af foreningen kan udnævnes af generalforsamlingen, når det foreslås jfr. § 13.3, og forslaget opnår mindst 3/4 flertal på en generalforsamling.

§ 6 Skyttelaug og andre interessegrupper, som tilslutter sig foreningens formål, jfr. § 3, der for medlemmer har de samme som foreningen, jfr. § 4, som virker i overensstemmelse med foreningens ånd og bestemmelser, som har fået sine love godkendt af foreningens bestyrelse og fået optagelsen vedtaget på generalforsamlingen, kan optages under foreningen og gennem denne søge om tilskud hos hovedbestyrelsen.

KAP. IV. - GENERALFORSAMLINGEN.

§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 8 Indvarsling til generalforsamling sker gennem "Det røde Betræk" eller ved særskilt skrivelse med angivelse af  dagsorden. Indvarslingen skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9 Generalforsamlingen består af bestyrelsen, æresmedlemmer og de medlemmer, der har betalt det sidst afkrævede kontingent.

§ 10 Hvert medlem har på generalforsamlingen een stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hvert fremmødt medlem højst kan afgive 5 (fem) stemmer foruden sin egen.

§ 10.2 Fuldmagten skal inden generalforsamlingens begyndelse godkendes af bestyrelsen for at være gyldig.

§ 10.3 Fuldmagt efter stk. 1 skal være en generalfuldmagt eller nøje specificeret hvilken befuldmægtigelse, den giver fuldmagtshaver.

§ 11 Ændring i foreningens love, jfr. § 13.3, er vedtaget, når 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne, herunder også blanke, stemmer er for ændringen. Lovændringer må ikke være i strid med love for "Militærpolitiforeningen i Danmark", §§ 2-10.

§ 11.2 Andre afstemninger end de i stk. 1 nævnte afgøres ved simpel stemmeflerhed.

§ 12 Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemninger. Dog skal afstemninger være skriftlige, når formanden eller 1/10 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§ 13 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

§ 13.2 Dens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af
a. formand
b. 2 bestyrelsesmedlemmer
c. 2 bestyrelsessuppleanter
d. 2 revisorer
e. 1 revisorsuppleant
f. 5 repræsentantskabsmedlemmer
g. 2 repræsentantskabssuppleanter
7. Eventuelt.

§ 13.3 Indkomne forslag, jfr. stk. 2, pkt. 5, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse for at kunne blive behandlet.
Sker der ændringer i foreningens love fremsendes eksemplarer af den nye lov snarest til Militærpolitiforeningen i Danmark.

§ 14 Forslag stillet på generalforsamlingen, dog bortset fra lovændringsforslag, kan færdigbehandles og vedtages, såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslagets fremsættelse.

§ 15 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 15 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen efter reglerne i § 8, således at den kan mødes senest 2-måneders dagen for begæringen.

KAP. V. - BESTYRELSEN.

§ 16 Bestyrelsen består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for to år. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, de to øvrige i lige år. Ø vrige valg gælder for et år.

§ 16.2 Bestyrelsen leder foreningens daglige virksomhed under ansvar over for generalforsamlingen.

§ 17 Foreningens formand er bestyrelsens formand og indkalder til dennes møder. Formanden er pligtig til at indkalde til bestyrelsesmøde, når to af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

§ 18 Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer, sekretær og referent til "Det røde Betræk".

§ 18.2 Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted.

§ 19 Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder den på generalforsamlingen først valgte suppleant. Er der ikke flere suppleanter, insupplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem, dog således at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt af generalforsamlingen.

§ 19.2 Bliver formandsposten ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten, og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

§ 20 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indkaldt til møde, og mindst 3 er mødt. Alle bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 21 Formanden påser, at foreningens kassebog og forhandlingsprotokol er forsvarligt ført.

§ 22 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, der i øvrigt efter bemyndigelse på generalforsamlingen kan optage de fornødne lån til foreningens drift. Samtlige medlemmer, jfr. § 9, hæfter solidarisk for foreningens gæld og forpligtigelser.

KAP. VI. - KONTINGENT.

§ 23 Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, jfr. § 13.2.4. Medlemmerne skal indbetale kontingentet hurtigst muligt og inden 1. juli i regnskabsåret.

§ 24 Bestyrelsen og æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 24.2 Bestyrelsen kan når særlige forhold taler derfor, meddele kontingentfrihed til andre end de i stk. 1 nævnte.

KAP. VII. - REGNSKAB.

§ 25 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 25.2 De af generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig og kritisk revision og kontrollerer regnskabsførelsen.

§ 25.3 Det reviderede regnskab skal være formanden i hænde inden 1. februar.

KAP. VIII. - MEDLEMSBLAD.
§ 26
Foreningen udsender i form af medlemsbladet eller ved særskilte skrivelser meddelelser til medlemmerne.

KAP. IX. - OPHÆVELSE M. V.

§ 27 Under krigsforhold, mobilisering eller lignende forhold kan foreningens arbejde midlertidigt indstilles efter bestyrelsens beslutning.

§ 27.2 Ophævelse af foreningen kan kun ske, når forslaget herom, jfr. § 13.3, er vedtaget af 4/5 af generalforsamlingen, og derefter ved afstemning blandt samtlige medlemmer er vedtaget med 4/5 af medlemmernes stemmer.

§ 27.3 Ved foreningens ophævelse efter stk. 2 overgår dens evt. formue og aktiver i øvrigt til Militærpolitiforeningen i Danmark.

§ 28 Dette forslag er vedtaget som lov på foreningens ordinære generalforsamling på MP-stuen/Hvorup Kaserne d. 17 marts 1977 og træder i kraft ved generalforsamlingens afslutning.

§ 28.2 Samtidig ophæves alle tidligere love for foreningen.

Nærværende lovforslag er godkendt på repræsentantskabsmødet i Middelfart d. 30 april 1977.

På generalforsamlingen d. 11 marts 1986 blev der vedtaget at ændre foreningens navn fra LOKALFORENINGEN NORDJYLLAND til
MP-FORENINGEN NORDJYLLAND.

Til toppen af siden