Lokalforening Østjylland

    Denne side er sidst opdateret

Aktiviteter    Sidste nyt    Bestyrelsen    Vedtægter 

Hvem er lokalforening Østjylland?

 

Bestyrelsen i lokalforening Østjylland.

Formand Kristian Thomsen Formand Kristian Thomsen, (KP-94)
Henrik Hertz Vej 14
8660 Skanderborg 
Tlf. 2043-3537
E-mail: ikt.skbg@post.tele.dk 
Næstmand Peter Holm Mogensen Næstformand Peter Holm Mogensen, (SG hold 42)
Ådiget 19
8500 Grenå
Tlf. 2027-2881
E-mail: pekamo@outlook.dk
Kasserer Otto Westergaard Kasserer Otto Westergaard (KP-84)
Århusvej 4 C
8362 Hørning
Tlf. 8692-1803 / 2097-1844
E-mail: eowestergaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Erik Danielsen Bestyrelsesmedlem Erik Danielsen (KP-58)
Kærvænget 26
8310 Tranbjerg J
Tlf. 8629-5435
E-mail: e-danielsen@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem Tommy Michael Karnøe Bestyrelsesmedlem Tommy Michael Karnøe, (Søværnets MP)
Tårupvej 36
8963 Auning
Tlf: 5192-3055
E-mail: Kvanefjord@live.dk
Suppleant Lars Peter Nielsen Suppleant Lars Peter Nielsen (KP-86)
Spongparken 26
8362 Hørning
Tlf: 2326-4450
E-mail: lpn@aronro.dk
Revisor Preben Kjær Pedersen (SG-26)
Marselis Boulevard 34, 10.th.
8000 århus C
Tlf. 2022-8018
E-mail: preben@tlk.dk
Revisor supleant Hans Jørgen Laursen (KP-83)
Amballegård 68
8700 Horsens
Tlf: 2336-4756
E-mail: nedenskov@stofanet.dk
Faneansvarlig Otto Westergaard Faneansvarlig Otto Westergaard (KP-84)
Århusvej 4 C
8362 Hørning
Tlf. 2097-1844
E-mail: eowestergaard@gmail.com

Til toppen af siden

Hvad sker der i lokalforening Østjylland?

Planlagte aktiviteter for 2021 og 2022:

Er du som tidligere eller nuværende MP´er lidt i tvivl om du skal være medlem af en lokalforening, men måske samtidig interesseret i et af ovenstående arrangementer, så kontakt formanden og vi finder plads og mulighed for, at du kan opleve sammenholdet blandt tidligere og nuværende MP-soldater.

Ud over disse arrangementer deltager vi i begravelser og bisættelser, hvor familien til afdøde medlemmer af MP-foreningen ønsker deltagelse med fanen.
Også relevante faneparader i andre byer i vores område kan komme på tale, når disse ikke kolliderer med ovennævnte arrangementer.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Kristian Thomsen / formand


Ud over disse arrangementer deltager vi i begravelser og bisættelser, hvor familien til afdøde medlemmer af MP-foreningen ønsker deltagelse med fanen.
Også relevante faneparader i andre byer i vores område kan komme på tale, når disse ikke kolliderer med ovennævnte arrangementer.

Til toppen af siden

Hvad er der sket i lokalforening østjylland?

Klik og se hvad der sket i de forgangne år!

2021:

Se referat fra generalforsamlingen 24. august 2021 Åbn referat som pdf!

2021 2021 2021
Otto motiverer hæder til Klaus Klaus og Torkild lytter til Otto Klaus er dekoreret med MP sølv
2021 2021
Otto lykønsker Erik med hæderen Generalforsamlingen 24-08-2021

2020:

Se referat fra generalforsamlingen 9. marts 2020 Åbn referat som pdf!

2019:

Se referat fra generalforsamlingen 11. marts 2019 Åbn referat som pdf!

Steen Ladefoged (SG 8) bliver æresmedlem Ole Pedersen (SG 23) bliver æresmedlem
Steen Ladefoged (SG 8)
bliver æresmedlem af lokalforening østjylland
Ole Pedersen (SG 23)
bliver æresmedlem af lokalforening østjylland
Årets bankospil i MP-Østjylland 2019

MP-DK lokalforening Østjyllands afviklede sit traditionelle julebanko den 21. november 2019. Det var en rigtig god oplevelse, at 25 medlemmer/ledsagere var mødt frem i forsøget på at sikre sig julemaden eller en af de flotte række- eller sidegevinster.
Det blev atter en hyggelig aften for tidligere MP´ere i det Østjyske, skønt der også i år og helt traditionelt opstod en "skæv" fordeling af gevinsterne. Hold 58 repræsentanten, Torkild Messel, fra Djursland havde ladet traileren blive hjemme i år, hvilket gav en anden gevinstfordeling end de forudgående år. Men dog en aften med fortsat højt humør fra holdrepræsentanten. Den nyvalgte formand og frue tog modsat ikke et særligt hensyn til medlemmernes evt. ønske om en jævn fordeling af gevinsterne. Uden forudgående aftale med opråberen Otto, lykkes det sikre en pæn portion præmier til hjemmet i Skanderborg. Der var dog heldigvis også andre der sikrede sig en pæn portion af gevinsterne uden hensyn til, at andre så måtte nøjes med lidt mindre.
Det må fastholdes, at Otto var helt neutral og gevinsternes fordeling beror på fuldstændige tilfældigheder, men de muntre bemærkninger, når en gevinst atter lander et sted, hvor der lå en eller flere i forvejen, er en del af en sådan aftens oplevelser.
I pausen hyggede vi os med Elisa og Ingebrit´s hjemmebagte kage, kaffe og the. Efter et par hyggelige timer kunne vi alle ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Var du ikke heldig i 2019, så fortvivl ikke. Vi gentager succesen i november 2020.

Kristian Thomsen
Bankospil 2019 Bankospil 2019
Formanden og frue med de mange gevinster Torkild, hold 58, med smilende hustru

2018:

Referat fra MP-Østjyllands generalforsamling 2018
Mandag den 12. marts 2018 afholdt MP Lokalforening Østjylland ordinær generalforsamling i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Der var mødt 12 medlemmer. 1 afbud og 1 ikke mødt. Mødeprocent svarende til ca. 33% af foreningens medlemmer.
Formanden bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig for at mindes de kammerater, der er gået bort i årets løb.
Kristian Thomsen blev foreslået - og valgt - som dirigent. Han konstaterede forsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
Formanden, Ole Pedersen, fremlagde bestyrelsens beretning for året. Heraf fremgik, at foreningen har haft en række arrangementer af god kvalitet og med et pænt fremmøde. Formanden nævnte, at man håbede på, at det nye forsvarsforlig ville styrke MP som korps, således at vi fremover, stadig kan være stolte af MP's indsats her hjemme og i international tjeneste. Formanden takkede bestyrelsen for det gode samarbejde.
Beretningen blev godkendt.
Herefter nævnte formanden planerne for kommende aktiviteter.
Kasserer Otto Westergaard fremlagde herefter regnskabet for 2017 og budget for 2018. Regnskabet udviste et overskud på kr. 1.011,33 og foreningens kapital er herefter kr. 13.136,90.
Budgettet for 2018 udviser et mindre underskud.
Regnskab og budget blev godkendt.
Der regnes ikke med kontingentstigning i 2019.
Indkomne forslag - ingen.
Ole Pedersen blev genvalgt som formand.
Til bestyrelsen var der genvalg af Otto Westergaard og Erik Danielsen og som suppleant Torkild Messell. Der blev valgt 5 personer til at deltage i landsforeningens repræsentantskabsmøde i Odense den 21. april 2018: Erik Danielsen, Peter Mogensen, Hans Jørgen Nedenskov Laursen, Kristian Thomsen og Ole Pedersen. Kristian Thomsen har senere måttet melde afbud.
Som revisor var der genvalg af Preben Kjær Pedersen og som revisor suppleant Verner Vistisen. Som faneansvarlig var der genvalg af Otto Westergaard.
Under eventuelt overrakte formanden MP foreningens hæderstegn i bronze til Erik Danielsen.
Erik er et skattet medlem af bestyrelsen og har været det, uafbrudt, siden 2001. Blandt mange gode egenskaber tæller hans årlige tilberedning af de gule ærter til foreningens generalforsamling. Dette år ingen undtagelse.
Dirigent og formand kunne herefter takke for god interesse samt ro og orden.
Forsamlingen kunne nu flytte til et veldækket bord for indtagelse af gule ærter med tilbehør efterfulgt af pandekager med is og syltetøj. Alt dette, incl. snaps , øl samt en solbærrom til pandekagerne, for den rørende lave pris af kr. 100 pr. couvert.
En stor tak til Erik og Otto for arbejdet og det gode resultat. Og ligeledes en stor tak til medlemmerne, som mødte op og gav bestyrelsen mod på, og inspiration til , det fortsatte arbejde.

Ole Pedersen

2017:

Jule-banko i Østjylland
Onsdag den 22.november blev der afholdt det årlige spil om ænder, flæskestege og skænkede gevinster i MP-Østjylland.
Da foreningen, sammen med øvrige soldaterforeninger i Aarhus, er blevet "hjemløs", efter at vi pga. ikke accepterede prisstigninger på vort foreningslokale i Kovnogade, nu søger efter andre løsninger på vores boligproblem.
Indtil videre har vi fået lovning på at kunne bruge HJV's lokaler, Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand. Meget fine lokaliteter, som blev taget i anvendelse til ovennævnte bankospil.
Der mødte 18 spændte personer op til spillet, og forventningerne om at sikre sig julemaden var tydelige. Lad mig dog allerede her afsløre, at ikke alle undgår at komme i supermarkedet for indkøb inden jul. Jeg selv inclusive.
Otto Westergaard havde som tidligere påtaget sig opgaven med nummer opråb og styring af spillet.
De 8 indkøbte ænder og 2 flæskestege gik ved "pladen fuld", mens de skænkede gevinster blev vundet ved "rækken fuld". Sidegevinster i form af blomster manglede heller ikke. Til sidst blev der trukket lod om de resterende gevinster. Således kom, vist nok, alle hjem med et eller andet.
Midtvejs i spillet blev der serveret kaffe og kage. Kristian Thomsen og undertegnede havde ved gode ord og slesk tale formået vore respektive hustruer til at fremstille kagerne. Det virkede som om de faldt i deltagernes smag - kagerne altså.
Kalenderårets sidste medlemsarrangement sluttede med ønsket om en god og festlig jul. Tak til alle som en fin aften.
Ole Pedersen
Fredag den 23. juni 2017, præcis kl. 12:00 ankom HM Dronning Margrethe og prins Henrik til Aarhus med Kongeskibet Dannebrog.
Anledningen var deres kommende ophold på Marselisborg, hvor de kongelige hvert år tilbringer nogle uger af sommerferien.
I dagens anledning var der opstillet en faneborg bestående af faner fra soldater - og marineforeninger, hjemmeværnet, spejderbevægelsen, folkedansere m.v. I alt 23 faner deltog. MP-Østjylland var naturligvis også med i festligheden.
Mange tilskuere var, foruden en del officielle personer, mødt op på Honnørkajen. Det var et flot syn, da kongeskibet langsomt kom glidende og lagde til kaj, præcist på det annoncerede klokkeslet.
Under fældede faner inspicerede regentparret faneborgen, hvorefter de hilste på nogle af de fremmødte. Herefter kørte de til Marselisborg i de fremmødte, kongelige køretøjer.
Efter kommandoen "træd af" opløstes faneborgen. Fanerne blev rullet sammen og deltagerne drog hver til sit.

Næste officielle fane deltagelse er den 5. september i Mindelunden, Aarhus.
Kongeligt besøg Kongeligt besøg
MP-Østjylland på besøg på Vestbirk Vandkraftværk og den genfundne jernbanebro i Gammelstrup
Onsdag aften, den 14. juni, samledes i alt 18 personer til ovennævnte arrangement, som blev afviklet i fint sommervejr. Flot fremmøde - tak fordi I kom.
Vi blev modtagetaf Horsens kommunes guide, tidligere tækkemand, Jesper Sandgaard, som på hyggelig vis fortalte os både det gamle vandkraftværks, og broens historier.
Vi brugte først en times tid på kraftværket fra 1924, som stadig er aktivt og producerer 2 mill kWh. Værket var, da det blev opført, en stor ingeniørmæssig bedrift, som krævede opdæmning af Gudenåen. I dag er det en flot tur at gå fra P-pladsen de ca. 800 meter på den gamle dæmning til selve værket. Undertegnede var så heldig at se en Isfugl flyve over vandet ved værket, på vej ind i bevoksningen langs åen.
Efter en grundig orientering gik vi tilbage til bilerne, og kørte de ca. 2 km til den genfundne bro. Denne gamle bro førte i sin tid toget mellem Horsens og Bryrup over Gudenåen på en smalsporsbane. Efter nogle år blev man enige om at udvide banen til almindelig sporbredde, og i øvrigt videreføre banen fra Bryrup til Silkeborg.
Da man skønnede, at broen ikke kunne klare den tungere trafik, dækkede man den simpelt hen til med jord og lavede i stedet en dæmning. Vandet i Gudenåen blev ført gennem et rør. Banen lukkede sidst i 60'erne og blev udlagt som natursti.
For få år siden fik man besked på at åen skulle løbe frit igen, og altså ikke gennem det omtalte rør. Man gravede så al jorden væk og havde forventet, at broen var fuldstændig rustet væk. Det viste sig heldigvis ikke at være tilfældet. Så broen blev sandblæst, repareret og malet, og står i dag som et flot minde om en svunden tid.
Stedet er blevet et tilløbsstykke for folk , som kører ture i området. Vores guide fortalte, at man har sat en tæller op på stedet for ca. 11 måneder siden. I den periode har 80.000 mennesker besøgt stedet, og det er blevet en af Horsens kommunes store seværdigheder.
Efter ca. en times foredrag, Jesper Sandgaard var ikke sådan at stoppe, samledes deltagerne omkring den medbragte kaffe og kage, som blev indtaget ved de opstillede borde på den hyggelige plads ved foden af broen op.
Jesper Sandgaard fik overrakt 3 flasker god rødvin som tak for indsatsen.

Bryrupbanen Bryrupbanen
Bryrupbanen Bryrupbanen
Bryrupbanen
Generalforsamling i MP-lokalforening Østjylland
Onsdag den 1. marts 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling i MP-lokalforening Østjylland.
12 medlemmer var mødt frem (1 afbud p.g.a. sygdom).
Formanden bød velkommen og forsamlingen iagttog et minuts stilhed for at mindes afdøde kammerater.
Kristian Thomsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere forsamlingens lovlige indvarsling.
Formanden, Ole Pedersen, fremlagde bestyrelsens beretning omhandlende årets arrangementer samt kommende års aktiviteter. Der er p.t. 40 medlemmer i foreningen, og der har været god tilslutning til de afholdte arrangementer, som omhandler info-tur på Aarhus Havn, foredrag ved Chef/MP, besøg hos Meny, Langenæs, bankospil, torskegilde, skydninger samt 8 deltagelser med vores fane.
Beretningen blev godkendt.
Kasserer Otto Westergaard fremlagde herefter regnskabet , som udviste et overskud på kr. 2.320,57. Regnskabet blev godkendt. Der blev ikke varslet kontingentforhøjelse.
Formanden blev genvalgt og det samme gjorde bestyrelsesmedlemmerne Kristian Thomsen og Klaus Klausen samt suppleanten Torkild Messell.
Der blev valgt 5 delegerede til landsforeningens repræsentantskabsmøde den 29. april i Odense.
Revisor, Preben Kjær Pedersen og revisor suppleant, Verner Vistisen, blev genvalgt.
Faneansvarlig, Otto Westergaard, blev genvalgt.
Under eventuelt blev bl.a. drøftet medlemssituationen - både i landsforeningen og i lokalforeningen. Dirigenten kunne afslutte med at takke for god ro og orden.

Forsamlingen kunne nu koncentrere sig om de særdeles veltillavede "gule ærter med tilbehør" samt efterfølgende pandekager med is. Bestyrelsesmedlem Erik Danielsen havde tilberedt ærterne, hvilket han fik stor ros for.
Prisen på kr. 100,00 for hele herligheden, incl. 1 øl og 1 snaps, rystede heller ikke de fremmødte.

Ole Pedersen / formand

2016:

Torskegilde i MP-Østjylland.
Mandag den 23. januar 2017 var der dømt torskegilde på restaurant "Pinden" i Aarhus.
11 medlemmer havde i år takket ja til at deltage i denne traditionsrige begivenhed. Og ingen gik skuffede hjem.
Der blev nemlig serveret torsk, som en sådan skal serveres. Med al tænkelig tilbehør og en dejlig sennepssovs med god vedhængskraft, som gjorde det let at synke kartoflerne.
Stemningen var i top, og efterhånden som maden - sammen med øl og snaps - gled ned, kom også alle de gamle, gode historier fra den gang, der virkelig var MP-ere til.
Utroligt, som den, for de fleste, forholdsvis korte periode af livet som MP-tiden udgør, fylder en sådan aften sammen med ligesindede.
Efter torsken blev der serveret pandekager og is. En spise man absolut heller ikke skal kimse af.

Til I, der deltog; tak for en herlig aften!
Og til I, der ikke kom; velkommen til næste år!

Ole Pedersen / formand
Torskegilde2_2017_400x300 torskegilde1_2017_400x300
Foredragsaften i MP-Østjylland
Mandag den 12.september kunne vi i MP-Østjylland byde velkommen til 14 medlemmer - her iblandt et nyt medlem - som alle havde taget imod invitationen til at høre Chef/MP, oberstløjtnant Thorsten Lyhne Jørgensen.
Formålet med denne aften var at høre lidt om det moderne militærpoliti. Hvordan er det organiseret, hvilke opgaver varetager man, hvordan rekrutterer man nye folk og en masse andre spørgsmål. Alle vore medlemmer er i den modne (overmodne) alder, kan man vist sige, uden at genere nogle. Derfor har vi alle en MP fortid med fælles referencer når det gælder uddannelse og opgaver.
Og efter foredraget er vi klar over, at MP tilværelsen i dag er meget forskellig fra fra det, vi har oplevet.
Thorsten Lyhne Jørgensen fortalte levende om tilværelsen som MP-er i dag, og ingen kan vel gøre det bedre end chefen selv. Thorsten er da også "rigtig" MP-er, idet han efter rekrutuddannelse ved Livgarden blev uddannet som sergent ved MP. Efter tjeneste som sådan fulgte uddannelse på officersskolen og senere ansættelse i Artilleriet. Herfra søgte Thorsten stillingen som chef for militærpolitiet. Et, som han udtrykte det, job som både er spændende og udfordrende.
Militærpolitiuddannelsen er i dag en værnsfælles uddannelse, d.v.s. at man rekrutterer fra både hæren, flyvevåbnet og søværnet. Eleverne hentes dels fra den 4 måneders rekrutuddannelse, dels fra proffesionelle soldater som konstabler, sergenter m.v. fra diverse regimenter. Uddannelsen varer 10,5 måneder inden eleverne får lov at bære den røde baret. Men hermed er uddannelsen ikke slut, idet den efterfølges af 6,5 måneders funktionsuddannelse. Denne kan bestå af vidt forskellige ting som f.eks. Boarding-udd., der tager sigte på at uddanne folk til at deltage i opgaver mod pirateri i golfen, livvagtsopgaver m.v.
Som færdig uddannet MPÆer er der store muligheder for tjeneste i verdens brændpunkter, idet der altid er MP tilstede, hvor end vi sender vore soldater hen.
Thorsten kunne da også berette, at netop chancen for udsendelse er et væsentlig element i valget af MP uddannelsen. I øjeblikket er der MP i Iraq, Afghanistan, Tyrkiet, Mali og i løbet af kortere tid sikkert også i de Baltiske lande - nærmere bestemt i Estland.
Både under og efter det interessante foredrag var spørgelysten stor. Så alle fremmødte var meget klogere på dagens MP da mødet sluttede - end da vi kom.
Under vejs i foredraget blev der serveret kaffe m/ franskbrød, som Otto og Else havde frembragt. Stor tak for det.
Efter godt 2 timers koncentreret lytten og spørgen kunne formanden takke CH/MP for et rigtig godt foredrag, og under forsamlingens klapsalver overrække et par flasker vin som tak for indsatsen.
Også her i bladet føler jeg trang til, endnu engang , at sige Thorsten tak for en god aften. Det betyder meget for arbejdet i lokalforeningerne, at have en god kontakt til regimentet og hermed til MP. Og det er min bestemte opfattelse, at man også fra CH/MP side, er interesseret i lokalforeningernes liv og levned. Tak for det!

Ole Pedersen

Foredragsaften hos MP Østjylland
MPØ på besøg på Aarhus Havn
Torsdag den 19. maj besøgte medlemmer af MP-Østjylland Aarhus havn. I alt 24 personer var mødt frem til det, der skulle vise sig at blive et meget spændende besøg. Besøget var arrangeret af vores næstformand Kristian Thomsen.
Kl.17:00 blev vi mødt af vores guide, Jens, som har en 38 årig fortid som Lods på havnen og i øvrigt før det har været løjtnant i Søværnet samt sejlet på verdenshavene, bl.a. for ØK.
Vi mødtes ved det nye havnekontor fra 2015, som rummer havnens personale samt diverse shipping firmaer. Den bestilte bus rullede frem og vi tog plads.
Turen foregik nemlig i bus, da man ikke frit kan færdes på havnens område. Havneområdet er sikret med det såkaldte ISPS-system, som gør, at man skal have et specielt kort for at komme gennem de mange "sluser". Systemet er indført på forlangende af de amerikanske myndigheder, som forlanger denne sikkerhed af hensyn til skibe som anløber amerikanske havne. Under busturen rundt på det store område fortalte Jens levende om de mange aktiviteter, der foregår hver eneste dag på havnen.
Aarhus Havn er en selvejende institution under Aarhus kommune og med borgmesteren som formand. Den kan i øvrigt føre sin historie ca. 300 år tilbage i tiden.
Økonomien sikres gennem lejeindtægter, vareafgifter m.v., og i 2015 havde havnen et overskud på 50 mill.kr.
Vi besøgte sydhavnen som er importhavn for foder, olie m.v., og stammer fra 30'erne, hvor den blev bygget som kulhavn. Her finder man også havnens største virksomhed gennem mange år; Aarhus Oliefabrik.
Ved indkørsel til olieterminalen passerede vi et af de mange "checkpoints", som hver dag passeres af mellem 4000 og 5000 lastbiler. På olieterminalen omsættes kun raffinerede varer i form af olie, benzin, petroleum og lignende.
På Omniterminalen fra 1996 foregår der import af løsvarer. Terminalen er under udbygning, hvilket sker ved opfyldning med bl.a. sten og sand fra havbunden samt overskudsjord fra byggepladser i byen, Sidstnævnte sker mod betaling.
Turen fortsætter til multiterminalen, som er nordens største terminal for foderstoffer. Til sidst kørte vi til containerterminalen med de 8 store kraner til håndtering af de mange tusinde containere, der hvert år passerer havnen. Faktisk er den årlige omsætning af containere på over en halv million. Vanddybden i containerhavnen er sådan, at Mærsks aller største containerskibe kan gå ind her.
Containerhavnen er Danmarks største.
Her fra denne del af havnen var der kig til det yderste af nordhavnen, hvor der i dag bygges moderne lejligheder, bl.a. Iceberg-byggeriet. Fuldt udbygget vil dette område med tiden være forsynet med letbane og kanaler, så det bliver muligt at sejle i f.eks. kano og kajak herfra og helt ud i Brabrand sø.

På Aarhus havn satses der også på krydstogtskibe. Et nyt modtageområde beliggende tæt ved byens centrum med en 400 meter lang kaj og en vanddybde på 10 meter sikrer Aarhus en god del af denne nye, stigende turistmængde. I 2016 får Aarhus således besøg af 29 krydstogtskibe.
På havnen finder vi også Færgeterminal med katamaranfærger til Sjælland. Denne aktivitet flytter om nogle år til et nyt område på havnen.
Aarhus Havn har næsten 7000 skibsanløb om året og ekspederer ca. 9 mio tons gods.

Turen sluttede ved havnekontoret, hvor vores dygtige guide fik overrakt en vingave som tak for turen - i øvrigt ledsaget af velfortjente klapsalver.

De fleste af deltagerne fortsatte nu til vores klublokale på havnen, hvor der ventede smørrebrød, øl, kaffe og kage.

Endnu et godt arrangement kunne føjes til rækken af gode arrangementer i MP-østjylland.

En stor tak til Kristian som arrangør af og tovholder på havnebesøget, til Otto som arrangør af den efterfølgende sammenkomst i klublokalet og - ikke mindst - til Otto's hustru, Else, for den dejlige "drømmekage fra Brovst", som hun havde bagt til kaffen.

Næste medlemsarrangement i MPø bliver foredrag med Chef/MP den 14. september kl. 19:00 I klublokalet.

Ole Pedersen
Referat af generalforsamling i MP-Østjylland
Onsdag den 16.3.2016 er der afholdt ordinær generalforsamling i lokalforening MP-østjylland.
13 medlemmer var mødt op og der var et afbud.
Formanden bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig for at iagttage 1 min. stilhed for at mindes de af vore kammerater, som er faldet bort i årets løb.
Kristian Thomsen blev foreslået og valgt som dirigent.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for året og kom herunder ind på de arrangementer der har været afholdt. Det være sig virksomhedsbesøg, udflugt til Vorsø i Horsens Fjord, Bankospil og Torskegilde. Endvidere har vi haft 4 mand som deltagere i skydning , og har deltaget i repræsentantskabsmødet og jubilarstævnet i Aalborg. I forbindelse med omtale af repræsentantskabsmødet takkede formanden den afgåede landsformand Carl Bratved og bød velkommen til den nye formand, Ole Bech Kristensen.
MPø har i alt været ude med vores fane 9 gange i årets løb, og formanden takkede i den forbindelse de medlemmer, som flittigt møder op.
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Disse afholdes på skift hos medlemmerne og formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde.
Sluttelig nævnte formanden planerne for indeværende år som omfatter et besøg på Aarhus Havn i maj, Bankospil i november og Torskegilde i januar. Hertil kommer endnu et arrangement, som p.t. ikke er fastlagt samt skydning, faneparader m.v.
Beretningen blev godkendt.
Herefter fremlagde Otto Westergaard regnskab og budget. Regnskabet viser et overskud på kr. 890,55 og aktiver for kr. 9.804,87.
Regnskab og budget blev godkendt.
Kontingent forblev uændret.
Der var ikke fremkommet forslag.
De to bestyrelsesmedlemmer, Otto Westergaard og Erik Danielsen, blev genvalgt. Suppleant Torkild Messell blev genvalgt.
De fem repræsentanter til årets repræsentantskabsmøde blev: Carsten Sauer, Benny Petersen, Jørgen Holst, Kristian Thomsen og Ole Pedersen. Reserve Erik Danielsen.
Der var genvalg af revisor Preben Kjær Pedersen og revisorsuppleant Verner Vistisen.
Otto Westergaard blev genvalgt som faneansvarlig.
Under Eventuelt havde flere medlemmer nogle spørgsmål, som blev besvaret og diskuteret.
Dirigent og formand takkede for god ro og orden og generalforsamlingen var slut.
Herefter gik vi over til de gule ærter med tilbehør og efterfølgende dessert bestående af pandekager med is.
Vort bestyrelsesmedlem, Erik Danielsen, stod for tilberedning af ærterne, og indkøb af flæsk og pølser samt borddækning blev forestået af Otto Westergaard.
Tak til de to ildsjæle.

Ole Pedersen
formand
2015:

Julebanko
Onsdag den 25. NOV afholdt MP-østjylland sit årlige bankospil i klublokalet i Aarhus. Ud over at være velbesøgt - 18 deltagere - var det også en særdeles hyggelig aften. Vores kasserer, Otto Westergaard, havde til lejligheden indkøbt 5 ænder m/rødkål og 5 kamstege, som var aftenens hovedgevinster ved "pladen fuld". Endvidere havde han anskaffet et større antal blomster, som blev uddelt som sidegevinster. Deltagerne medbragte hver en pakke, til gevinst ved "rækken fuld". Efter spillet om de 5 første hovedgevinster var der kaffe og kage og almindelig opladning til de sidste spil. Det kræver jo sin kvinde / mand at være så koncentreret i længere tid. Efter at den sidste and havde fundet sin rette ejermand, var der stadig 6 pakker tilbage. Disse blev fordelt ved endnu et spil samt udtrækning på de nummererede billetter. Otto var som vanligt en myndig leder og opråber, hvilket betød, at alt blev afviklet på en rolig og god måde.
Tak til alle for en god aften, som sluttede med, at vi ønskede hinanden en glædelig jul.

Således oplevet.

Ole Pedersen

banko_2015 banko_2015 banko_2015
Kristian Thomsen, Steen Ladefoged, Oluf Degnbol
og Finn Elbæk
Otto Westergaard Torkild Messell, Klaus Klausen
og Erik Danielsen (holdkammerater fra KP-58).
Endvidere Poul Nøhr

2014:

Bankospil i MP-østjylland
Der var dømt hyggelig julestemning onsdag den 26. november, hvor MPø afholdt det årlige bankospil om juleænder, flæskestege og skænkede gaver i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers mødelokale, Kovnogade 2 i Aarhus.
Arrangementet, som vi efterhånden har afholdt i en række år, havde i år samlet 18 personer. Efter at deltagerne havde købt det antal plader, som de hver især mente at kunne holde styr på, bød formanden velkommen og spillet kunne starte. Otto Westergaard havde igen i år lovet at gelejde os igennem spillet, hvilket skete på sædvanlig myndig måde.
Man skal, som bekendt, være forsigtig med at ændre for meget på en succes. I år havde bestyrelsen dog vedtaget at erstatte 5 af de normalt 10 indkøbte ænder, med 5 flæskestege. Umiddelbart fik vi ikke "på hatten" af den grund.
Stemningen var god fra starten og selv om ikke alle kunne få en hovedgevinst med hjem, fik de fleste dog et eller andet med. Der var nemlig også skænkede gevinster, som deltagerne havde medbragt, samt sidegevinster i form af potteplanter.
Nået halvvejs gennem spillet, blev der serveret kaffe med kage, velvilligt bagt af formandinden og kassererinden.
Således styrkede, kunne vi forts%aelig;tte spillet til de mange gevinster var fordelt.
Da det var årets sidste arrangement - bortset fra et enkelt fanearrangement den 2.12. - ønskede vi hinanden god jul og godt nytår, og drog hver til sit.

Ole Pedersen

MP-østjylland på sommer-udflugt til Gl. Estrup.
Fredag den 1. august var lokalforening østjyllands medlemmer inviteret på en udflugt til Gl. Estrup - Herregårdsmuseum.
Vi mødtes ved hovedindgangen kl. 1030 og startede med den glædelige meddelelse, at der netop hver fredag er gratis entre til museet. Det gjorde ikke oplevelsen ringere.
De fremmødte medlemmer, med damer, gik herefter i gang med at besigtige den udstilling, som var den direkte årsag til vores besøg. Udstillingen " Uden øl og Mad er Helten ingen Ting ", er en fremragende udstilling, der har til formål at fokusere på de forhold, som vore soldater levede under, da de gjorde tjeneste i den danske hær i krigen 1864. På udstillingen kan man se og læse om de, ofte forfærdelige, forhold, der blev budt mandskabet. Her kan man læse uddrag af breve, skrevet af soldaterne til deres kære der hjemme, beskrivelse af indkvarteringsforhold, madplaner med meget mere.
Disse indkaldte soldater, som dengang slet ikke var vant til at lave mad (det var jo i den grad kvindearbejde) skulle pludselig selv stå for tilberedning af maden. Ofte blev det der efter. Derfor skrev den gamle, og dengang kendte kogebogsforfatter Anne Marie Mangor en lille kogebog . Madam Mangors "Kogeborg for Soldaten i Felten". Denne kogeborg kan købes på museet, men man skal være kyndig ud i det Gotiske alfabet, for at få glæde af den. Men for soldaterne dengang, var der mange nyttige oplysninger. Madam Mangor døde i øvrigt året efter udgivelsen, og den blev således hendes sidste kogebog. Udstillingen kører frem til sidst på året, og jeg kan kun anbefale læserne at se den, hvis jeres vej falder forbi.
Efter et par timers koncentreret museums gennemgang, var vi ved at være sultne. Medlemmerne var inviteret med egen forplejning, og vi bænkede os nu i den gamle vognport, som er indrettet med borde og bænke, beregnet for gæster, der har medbragt mad. Her gik snakken lystigt, og ingen kunne jo med rette klage over maden, da man selv havde medbragt den.
Efter vel overstået frokost drog enkelte hjem, mens andre fortsatte med at besigtige samlingerne af gamle landbrugsredskaber samt selve hovedbygningens mange rum, der står med gamle møbler og malerier af tidligere ejere. Vældig flot og interessant.
De fleste sluttede af i det gamle køkken i kælderen, hvor der kunne købes kaffe og "hjemmebag". Foreningen havde gerne set lidt flere deltagere end tilfældet var, men for de fremmødte var det en både hyggelig og interessant dag - afviklet i det flotteste sommervejr.
Lidt historie om Gl. Estrup:
Herregården Gl. Estrup nævnes første gang i 1340 som en borg kaldet Essendrup, men den blev ødelagt i 1359. Dele af den nuværende hovedbygning stammer fra 1490. Bygherre var den stridbare Lave Brock, der havde brug for en fæstning i sine kampe mod slægten Rosenkrantz på Bjørnholm. Gl. Estrup var en såkaldt vandborg, hvor voldgravens vand gik helt ind til husets sokkel. Som Gl. Estrup optræder i dag, er det især resultatet af en ombygning udført af Lave Brock's oldesøn Eske Brock i 1616.
I 1919 kunne den sidste greve Scheel ikke bevare herregården i slægtens eje. Han efterlod ved sin død i 1926, 11 børn, der alle skulle have del i arven. Gården blev sat til salg og blev købt af godsejer Frederik Legarth, som dog aldrig beboede selve hovedbygningen. Denne og den tilhørende park blev i 1928 solgt til godsejer Valdemar Uttental til Løvenholm. Hans plan var at oprette et herregårdsmuseum. Den 29. januar 1930 oprettedes ved kongelig resolution den selvejende institution: Gl. Estrup - Herregårdsmuseum.
Ud over at tjene som museum, har der siden 1986 været dyrket grøntsager som gulerødder, porrer og forårsløg på gårdens jorder. Disse grøntsager afsættes til COOP Danmarks mange butikker.

Ole Pedersen
Foto: Oluf Degnbol og Ole Pedersen

Medlemsaften i MP-østjylland
Torsdag den 15. Maj - St. Bededagsaften - var det, med lidt whisky og slesk tale, lykkedes os at få vores travle landsformand, Carl Bratved, til at komme til det østjyske for at berette om sit spændende liv som ansat i forskellige hjælpeorganisationer og i FN.
Carl fortalte livligt om de mange spændende opgaver han har været med på, næsten over alt i verden.
Særlig opmærksomhed lagde han på sin tjeneste i Africa under Biafra-konflikten, hvortil han kom, direkte fra tjenesten som MP-sergent.
Biafra var en selvstændig republik i perioden 30.5.1967 til 15.1.1970 og blev skabt på baggrund af et kupforsøg i den nigerianske regering i 1966.
Det menes at mellem 2 og 3 mill. mennesker mistede livet under konflikten - primært grundet sygdom og hungersnød. Det var derfor store mængder nødhjælp, der blev bragt ind til landet, og Carl fortalte hvor svært dette arbejde var. De to portugisiske kolonier Sao Tome og Principe var centrum for nødhjælpen til Biafra.
Kun 5 stater anerkendte Biafra i statens 3 årige levetid - inden landet igen blev en del af Nigeria.

Hvad der skulle have været et halvt års "afveksling" i MP-tjenesten, blev i stedet til et længere ophold i Africa, efterfulgt af nye opgaver rundt omkring i vores urolige verden.

Vi fremmødte medlemmer fik et godt indblik i de ofte vanskelige forhold der arbejdes under, når krig og naturkatastrofer forekommer. Desværre kunne Carl også bekræfte, hvad vi er mange, der har tænkt, at ikke alt hvad der gives i bidrag til indsamlinger i forbindelse med krig og katastrofer, kommer de nødstedte til gode. Administration, korruption, simpelt tyveri m.v. tager sin del af kagen. Men ofte er nøden så stor, at selv 10% af et indsamlet beløb, kan betyde en forskel.

Nu var det som nævnt St.Bededagsaften, hvor der er tradition for at få varme hveder til kaffen eller theen. Det skulle der ikke laves om på, fordi vi holdt medlemsaften. Otto havde købt stort ind, og de fremmødtes appetit fejlede ikke noget. Så det blev et sandt orgie i varme hveder.
Det var derfor med god smag i munden, at vi efter en 3-timer kunne sige tak til Carl for en spændende aften.

Ole Pedersen

Referat af generalforsamling i MP-lokalforening østjylland
Onsdag den 12. Marts afholdt MPøJ sin ordinære generalforsamling i Soldaterforeningernes mødelokale, Kovnogade 2, 8000 Aarhus C. 12 medlemmer var mødt op.
Formanden bød velkommen og der blev iagttaget 1 min. stilhed for at mindes og ære de kammerater, der er faldet bort i året løb. Kristian Thomsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning for året 2013. Der har været afholdt en række gode arrangementer med pæn tilslutning. Fanen har været ude til i alt 7 arrangementer og der har været afholdt skydning med 5 deltagere. Medlemsskaren ligger stabilt på ca. 50 medlemmer. Formanden nævnte, at man i år arbejder på at arrangere et foredrag i maj måned, et havnebesøg på Aarhus Havn i september, besøg på Cafe Hack i oktober/november, Bankospil ultimo november og endelig det traditionelle torskegilde i januar 2015. Hertil kommer fanearrangementer og "det løse". Beretningen blev godkendt med akklamation.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et driftoverskud på kr. 366,20 og et resultat af gavefonden på kr. 150,05. Budget for 2014 udviser et overskud på kr. 600,00. Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Kontingentet fastholdes på nuværende niveau, kr. 100,00 pr. år. Der var ikke indkommet forslag. Otto Westergaard og Erik Danielsen genvalgtes, uden modkandidater, til bestyrelsen. Larry Ravn genvalgtes som suppleant til bestyrelsen. Som repræsentanter til hovedforeningens repræsentantskabsmøde valgtes: Erik Danielsen, Klaus Klausen, Kristian Thomsen og Oluf Degnbol. Preben Kjær Pedersen og Verner Vistisen genvalgtes som hhv. revisor og revisorsuppleant. Otto Westergaard genvalgtes som faneansvarlig.
Herefter gik forsamlingen over til de "gule ærter med tilbehør" og "pandekager med is". ærter med tilbehør var i øvrigt tilberedt af Otto og Erik i fællesskab. Herligt ! Og til en god pris.
Efterfølgende er bestyrelsen konstitueret som følger: Formand Ole Pedersen, næstformand Kristian Thomsen, kasserer Otto Westergaard , bestyrelsesmedlemmer Erik Danielsen og Klaus Klausen.

Ole Pedersen

Torskegilde 2014
MP-østjylland har den 22.Januar afholdt det årlige, traditionsrige torskegilde på restaurant "Pinden" i Aarhus.
Humøret var, som altid, helt i top, og det samme kan siges om kvaliteten på torsken, som blev serveret med al tænkeligt tilbehør. Desserten, pandekager med is, var ligeledes helt efter bogen. Den medfølgende solbærrom smurte halsen godt, inden deltagerne igen begav sig ud i den iskolde frostvind, der netop denne aften blæste ind over Aarhus.
Desværre var vi i år kun 11 deltagere (måske på grund af håndbold i TV), men vi må sande det gamle ord: "Det er ikke kvantiteten - men kvaliteten - det kommer an på".
Tak til Jer der mødte op - det var en dejlig aften.

Ole Pedersen

2014 - Et år med mange jubilæer
Overskriften refererer til de mange historiske og militærhistoriske begivenheder, for hvilke der netop i 2014 kan fejres runde jubilæer.
Det er således 200 år siden vi mistede Norge og dermed blev et mindre land med mindre betydning - handelsmæssigt, militært m.v.
Det er 150 året for 2. Slesvigske krig, som vi i den grad tabte til Prøjserne og østrigerne. Vore styrker led et sviende nederlag, ikke så meget på grund af manglende mod og tapperhed som på grund af utidssvarende materiel og manglende politisk vilje og forståelse for storpolitikken. Nederlaget betød et smerteligt tab af Slesvig-Holsten og en accept af, at vort lands grænse de følgende mange år kom til at ligge ved Kongeåen. Det store tab af såvel befolkning som land kom også til at betyde, at Danmark blev en lilleputstat. Ja, mange hævder, at det helt op til vore dage har haft betydning for vores egen selvforståelse.
Det faktum, at mange dansksindede nu kom til at leve i Tyskland fik stor betydning for disse, når vi nævner det næste jubilæum - nemlig udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914. Under denne frygtelige, og til dels, meningsløse krig, mistede ca. 5.500 dansksindede livet i tysk krigstjeneste.
I 2014 kan vi også fejre 400 året for den danske hærs oprettelse, idet Kong Christian den 4. til landets forsvar, den 17. November 1614, oprettede en national milits, hvor der på Sjælland blev udskrevet et kompagni af 200 "knægte", samlet under "Sjællandske Kompagni af Skånske Regiment". Dette kompagni danner den første stamme af det i 1628 oprettede "Sjællandske Nationale Regiment". Dette regiment blev senere til det mange af vi lidt ældre kendte som "Sjællandske Livregiment" eller 4. Regiment. I dag indgår Sjællandske Livregiment, sammen med Danske Livregiment, i Gardehusarregimentet, som har til huse på Antvorskov kaserne i Slagelse. 400 års jubilæet festligholdes hen over året med forskellige arrangementer på Gardehusarkasernen. Jeg kan, for mit eget vedkommende, i år holde 50 års jubilæum for min kontrakt med Gardehusarregimentet pr. den 1. Juli 1964. Det kan således blive ganske festligt at komme til jubilarstævne ved regimentet, netop i år, hvor man fejrer regimentets 400 års jubilæum.

Men hvorfor nu al den snak om jubilæum ? Jo, for i december måned modtog jeg en invitation fra 5. Militærpolitibataljon, underskrevet af chefen, oberstløjtnant Jess Møller Nielsen, til at besøge bataljonen på Aalborg Kaserner den 31. Januar 2014 i forbindelse med fejring af Feltgendarmeriets 150 års jubilæum. Dette korps, som blev oprettet i forbindelse med den 2. Slesvigske Krig i 1864, bestod af Holstenske Grænsegendarmerikorps og Slesvigske Gendarmerikorps, og regnes derfor som Militærpolitiets oprindelse. Derfor kan Militærpolitiet i år fejre sin 150 års fødselsdag, til trods for, at det vi kender som det moderne MP først blev oprettet i 1947.
Det blev en flot og festligt markering af dagen. Arrangementet blev afholdt i Gymnastiksalen, hvor alt hjemmeværende MP-mandskab var tilstede sammen med en del af lokalforeningernes faner til en kort parade. OL Jess Møller Nielsen holdt en god tale, et musikkorps spillede og en del gæster, herunder flere "gamle"regimentschefer, bl.a. oberst K.E.Nielsen, oberst Bagge og oberst Flemming Larsen, samt repræsentanter fra politiet og beredskabet var tilstede.
Efter den officielle markering af dagen trak "styrkerne" over på MP-Stuen, hvor der var servering af snacks og sandwiches, øl, vand og vin. Også MP's historiske samling var åben, ligesom der var udstilling af en del af det materiel, MP i dag benytter sig af.
Snakken gik på kryds og tværs og stemningen var - som altid på stuen - helt i top.
En meget stor tak til 5. Militærpolitibataljon og dens chef OL J.M.Nielsen for dette arrangement. Og - ikke mindst - en stor tak, fordi vi i lokalforeningerne fik mulighed for at være med til at markere begivenheden.
Netop det gode sammenhold mellem MP-bataljonen og MP-foreningen /Lokalforeningerne er af stor betydning for alle parter.

Ole Pedersen

MP-lokalforening østjylland
formand

2013:

Besøg på Elvirasminde A/S
Tirsdag den 3. september mødte 19 medlemmer af MP-østjylland, incl. ledsagere, op på virksomheden Elvirasminde A/S i Skanderborg. Virksomheden er bedre kendt som "Samba", navnet på det produkt man fremstiller - nemlig flødeboller.
Vi blev modtaget af ejeren Esben Karstensen og dennes hustru Bettina, og blev straks budt indenfor i et mødelokale, hvor der var dækket op med kaffe, kage, og naturligvis, masser af flødeboller.
Vi kunne desværre ikke se selve produktionen, idet man p.t. ikke kører 2-holds skift. Til gengæld fik vi en meget levende beretning om virksomheden, flødeboller generelt og ikke så lidt om nationaløkonomi, markedsføring m.v. Esben Karstensen er uddannet økonom, hvilket ikke fornægtede sig.
Elvirasminde er en af Danmarks ældste industrivirksomheder, grundlagt i 1866 i Aarhus. Til sammenligning er Carlsberg grundlagt i 1867. Navnet Elvirasminde stammer fra grundlæggerens hustru, som hed Elvira.
I dag fremstilles kun flødeboller, men tilbage i af 1900-tallet fremstillede man også chokolade. Mange husker sikkert chokolade- stængerne "Pernille" og Senator", som gennem mange år var en del af forsvarets C-rationer. Disse blev fremstillet af Elvirasminde, og forsvaret var da en af virksomhedens helt store kunder. Man beskæftigede ca. 500 medarbejdere, da virksomheden var størst. I dag er der 65 fastansatte og en del flere, når der er spidsbelastning.
Elvirasminde havde på et tidspunkt etableret sig i Hasselager ved Aarhus, men i 1985 brændte virksomheden totalt ned. En ny fabrik blev opført i Skanderborg, hvor virksomheden har til huse i dag.
Elvirasminde er udelukkende ordreproducerende og sælger kun til større kæder. Der skal hver dag produceres mellem 1 mill og 1,5 mill flødeboller, for at forretningen kan løbe rundt. Der spises dagligt mellem 200.000 og 300.000 flødeboller i Danmark. Så Elvirasminde er også meget export-orienteret. Tyskland er verdens største forbruger af flødeboller, og ikke mindre end 67% af verdensproduktionen spises i Tyskland. Også Portugal er et stort marked, og her sidder Elvirasminde på 80% af markedet.
Der findes 6 betydende producenter af flødeboller i verden, og Esben Karstensen har ejerskab af de 3 af disse.
Det tager 12,5 min. at producere en flødebolle, hvis hovedindhold er æggehvide, sukker og chokolade. Endvidere bruges japansk søtang som stivelsesmiddel. Der betales uhyre summer i statsafgifter, i alt 250 mill. kr. for Elvirasmindes vedkommende. Hver gang der sælges for 20 kr., går ca. 5 kr. til virksomheden, 2-3 kr. til detailforretningen og 12-13 kr. til staten. Tankevækkende ! Under den almindelige snak fortalte Esben, at han betragter den danske arbejder som kreativ og dygtig, hvilket, til en vis grad, retfærdiggør et højt lønniveau. Han advarede mod, at vi alle har en tendens til at betragte folk med en høj boglig uddannelse som "finere" end andre, med en faglig uddannelse. På Elvirasminde betragter man de mennesker, der pakker flødeboller, som lige så værdifulde medarbejdere, som de med en mere teoretisk uddannelse. Et menneskesyn, man kun kan have respekt for.Den i enhver henseende interessante aften sluttede med, at alle fik udleveret en æske med 12 lækre flødeboller.
MPø's næstformand, Kristian Thomsen, var aftenens arrangør. Og der var stor applaus da Kristian overrakte hr. og fru Karstensen et par flasker god vin som tak for en virkelig god aften.

Ole Pedersen

Besøg på Forsvarets Hundetræningscenter.
Mandag den 29. April var MP-østjylland på besøg hos Forsvarets Hundetræningscenter, beliggende på Flyvestation Karup.
Arrangementet var "kommet op at stå" ved hjælp at vort medlem Carsten Sauer, som har en indgangsvinkel til stedet.
Vi mødtes i hovedvagten kl. 18:00 og blev lukket ind, idet vagten var informeret om vores ankomst. Jeg tror, flyvestationen er et af de, efterhånden få, militære installationer, hvor adgangskontrollen stadig ligner det vi aldrende MP'ere kan huske fra vores soldatertid.
Vi blev modtaget af OS M.Johansen, som i øvrigt har en fortid ved Søværnets MP. Han er nu ansat på hundetræningscentret og arbejdet bl.a. med uddannelse af hunde til sprængstof-identifikation.
Hundetræningscentret ligger en 4-5 km. fra hovedvagten, og på vejen derud passerede vi bl.a. startbanen på den civile Karup Lufthavn.
Vi besigtigede først en træningshal, hvor hundene trænes om vinteren, hvor det ikke er muligt at grave genstande ned udendørs på grund af frost. Herefter så vi det meget moderne hundeanlæg fra 2006, hvor hundene opholder sig enkeltvis i bokse med tilhørende hundegård.
Her findes også et spabad til træning, og navnlig genoptræning, af skadede hunde.
På centret findes også en afdeling for syge hunde, så disse ikke smitter de raske. I denne afdeling er der også dyrlægeklinik med røntgenapperat og al tænkeligt udstyr. Alle hunde testes jævnligt af en dyrlæge i Viborg, som er ekspert på området.
Vi så også centrets foderlade, og det er ikke småting der bliver fortæret. Til særligt interesserede kan jeg oplyse, at det er hundefoder af mærket Royal Canin, der anvendes.
En lille demonstration fik vi også, idet Johansen viste prøver på, hvad hans egen hund kunne præstere. Vi så hvordan hunden var i stand til at finde sprængstof gemt i glas på et lager og endvidere hvordan udendørs træning foregår.
Inden vi samledes i mødelokalet så vi en mindesten over to af forsvarets hunde, som var blevet dræbt i Afghanistan. I det ene tilfælde var hundeføreren desværre også dræbt.
I mødelokalet fik vi en tiltrængt kop kaffe at varme os på (det var absolut ikke sommertemperatur udenfor). OS Johansen fortalte nu om hvordan man rekrutterer hunde til tjeneste i forsvaret og om de særlige egenskaber hundene skal have.
De mange spørgsmål fra deltagerne blev besvaret, og det var tydeligt, at Johansen er en erfaren herre, når det drejer sig om hundetjenesten.
Der er i alt ca. 120 hunde "ansat" i forsvaret.
Det var en rigtig interessant aften, og det var absolut velfortjent da Johansen fik overrakt et par flasker god vin og i øvrigt modtog forsamlingens applaus.

Ole Pedersen

Referat fra Generalforsamling 
Onsdag den 13.marts 2013
er der afholdt ordinær generalforsamling i MP østjylland.
Generalforsamlingen blev afholdt i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers nye klublokale, Kovnogade 2,1. 8000 Aarhus C.
11 medlemmer var mødt frem.
Formanden bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig for at mindes de kammerater, der er gået bort i årets løb.
Preben Kjær Pedersen blev valgt som dirigent.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for året 2012. Et år, der har været præget af gode arrangementer med pæn tilslutning. Der har været afholdt 6 arrangementer, heraf har 3 været med ledsager. 7 medlemmer har deltaget i skydning vinteren igennem. Vi har været ude med fanen ved 7 arrangementer og har hædret 8 medlemmer med runde fødselsdage med et par flasker rødvin. Desuden er der afholdt 2 bestyrelsesmøder.
Formanden omtalte også det kommende års arrangementer, som omfatter besøg på Forsvarets Hundetræningscenter på Flyvestation Karup, besøg på Elvirasminde A/S i Skanderborg, Bankospil og Torskegilde. Endvidere forsøges gennemført et førstehjælpskursus med focus på hjertestarter.
Alle arrangementer har været omtalt i Det røde Betræk.
Foreningen har p.t. 50 medlemmer.
Beretningen blev godkendt.
Otto Westergaard fremlagde regnskab og budget. årets overskud blev på kr. 698,15 og budgettet viste et rundt o. Regnskab og budget blev godkendt.
Bestyrelsen havde fremsat forslag til kontingentstigning fra kr. 75,00 til kr. 100,00 fra år 2014.
Dette blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Formanden og de 2 bestyrelsesmedlemmer Klaus Klausen og Kristian Thomsen blev genvalgt uden modkandidater. Suppleant Larry Ravn og revisorerne Preben Kjær Pedersen og Verner Vistisen blev ligeledes genvalgt. Otto Westergaard genvalgtes som faneansvarlig.
Under eventuelt blev det diskuteret, hvorvidt vore arrangementer er attraktive. Det blev foreslået, at vi vurderer på bankospillet, som har vist lidt faldende tilslutning. Der var forslag om at prøve en bowlingaften med spisning. Bestyrelsen diskuterer dette nærmere.

Erik Danielsen og Otto Westergaard fra bestyrelsen havde stået for tilberedning af de gule ærter med tilbehør, hvilke, sammen med pandekagerne med is og solbærrom, blev særdeles godt modtaget af deltagerne. Prisen på 110 kr. for det hele, incl. 1 øl og 1 snaps, må siges at være rimeligt. Tak for indsatsen til d'herrer Danielsen og Westergaard.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende. Alle beholdt deres hidtidige arbejdsopgaver.

Ole Pedersen (formand)

Torskegilde i MP-østjylland
Onsdag den 16. januar 2013
mødtes ca. 25% af foreningens medlemmer på Restaurant Pinden i Aarhus til den traditionsrige spisning af nytårstorsk.
Det blev en i alle måder god oplevelse.
Kokken havde gjort sig umage og serverede en fremragende torsk i rigelige mængder. Og som altid med dejligt tilbehør i form af sennepssovs, hvide kartofler, løg, kapers, rødbeder, baconterninger o.s.v. Hertil, naturligvis, koldt øl og snaps.
Men der skal mere til at stille sulten hos gamle MP'ere. Så efterfølgende blev der serveret pandekager m/ is og hertil en god solbærrom.
Stemningen var i top, og mere - eller måske - mindre sandsynlige historier fløj på kryds og tværs af bordet.
Således mætte og i godt humør ønskede vi hinanden "godt nytår", og fra bestyrelsens side lød der en kraftig opfordring til, at vi alle mødes igen til generalforsamlingen den 13.marts.

Ole Pedersen

2012:

Mandag den 19. november afholdt MP-østjylland sit traditionsrige bankospil om årets juleænder.
Der bliver indkøbt 10 kornfede ænder, som udloddes ved "pladen fuld". Der er sidegevinster i form af små potteplanter. Hver deltager medbringer en pakke til en værdi af ca. 30 kr.. Disse pakker vindes af de, som får "rækken fuld". Plader købes til 3 plader for 40 kr.
Det er i hovedtræk konceptet for vores årlige bankospil, som også i år blev en hyggelig aften for medlemmer med ledsager.
Otto Westergaard ledede på myndig vis spillet og formanden checkede rækker og plader og delte præmier ud. Således havde vi vished for, at alt gik til på retfærdig vis.
Dog skal det bemærkes, at der ikke er retfærdighed til i andespil. Vi var nogle stykker, som må sande det gamle ordsprog: "Den der ikke har held i spil, har (forhåbentlig) held i kærlighed".
Det skulle nemlig vise sig, at de 10 ænder faldt på forholdsvis få hænder. 
Dog gik det ikke ud over den gode stemning, og de fleste fik vist nok en præmie med hjem.
Kaffen blev serveret i en tiltrængt pause i spillet. For os, som ikke er professionelle andespillere, er det hårdt arbejde at skulle koncentrere sig om plader og brikker i længere tid.
Det var MP-østjyllands sidste arrangement i år, bortset fra, at vi skal ud med fanen en enkelt gang mere. Formanden takkede for fremmødet og ønskede alle en god hjemfart og en glædelig jul samt et godt nytår.

Ole Pedersen

24. oktober. Sygeplejerske i Afghanistan, i Saudi Arabien og på en boreplatform.

Ovenstående var titlen på et foredrag, som MP østjylland havde arrangeret afholdt på FN-dagen den 24. oktober. Mødet blev afholdt i Aarhus Jægernes Klublokale, et hyggeligt sted, men lidt svært at finde. Dog hjalp en "pilafmærkning" inden mødet på forholdene, så alle tilmeldte nåede rettidigt frem.
Vi var i alt 24 personer denne aften. Et ganske pænt fremmøde.
Aftenens foredragsholder var Kirsti Andersen, som på en inspirerende måde fortalte om sit spændende arbejdsliv som sygeplejerske.
Dette arbejde havde ført hende til Saudi Arabien sidst i 80'erne, i øvrigt sammen med hendes mand, Jørn Andersen, tidligere MPer og med en fortid i politiet. Kirsti kunne vise og fortælle, hvordan hun måtte gå klædt og indhyllet i lange gevandter, for ikke at virke provokerende.
Vestlig klædte kvinder risikerede at blive forulempet af saudiske mænd, ved at blive "nappet i bagdelen".

Gennem mange år har Kirsti arbejdet for Mærsk på boreplatforme i Nordsøen. Et arbejde hun nu står foran afslutning af. Hun kunne berette om et spændende arbejde med vagter på 14 dages arbejde og 3 uger fri. Selv om de fleste opfatter livet på Nordsøen som en barsk affære, kunne Kirsti fortælle, at det også var forbundet med store naturoplevelser, gode arbejdsforhold og -
ikke mindst - fantastisk god mad. Så det var en udfordring at holde den slanke linie.

Herefter gik Kirsti over til at fortælle om livet som sygeplejerske i Afghanistan. Hun har gjort tjeneste i krigszonen i 3 omgange. I 2006, 2009 og senest i 2011.
I første omgang var hun "kun" afmærket med et tegn for sygeplejerske, men det gav ikke respekt nok i forholdet til kollegaer fra UK og USA. Disse havde militære gradstegn, og havde svært ved at acceptere ligestillede - uden sådanne tegn. Dette havde medført, at Kirsti i dag er sygeplejerske af reserven, med grad af kaptajn.
Det gav visse fordele, men havde også medført, at hun nu skal aflægge en fysisk prøve med jævne mellemrum, i lighed med andet militært personel.

Til at understøtte sit foredrag havde Kirsti en masse billeder fra Afghanistan. Og lad mig sige det med det samme; der var også billeder, som absolut ikke var for sarte sjæle. Frygtelige billeder af sårede soldater, hvor både arme og ben var sprængt væk. Det må være ufattelige lidelser disse ofre for en meningsløs krig gennemgår. Både under og efter langvarige ophold på sygehus, optræningscentre ect.
Men oplevelserne som sygeplejerske i et så fremmed miljø, var ikke kun præget at lidelser og døde og sårede soldater. Kirsti kunne også fortælle om et utroligt godt sammenhold og kammeratskab, ikke mindst blandt soldaterne. Dette kom til udtryk på den måde, at det første soldaterne tænkte på, hvis de var "sat ud af spillet" i en periode, var at komme tilbage til kammeraterne og livet som soldat igen.
Det er utroligt så meget man er i stand til at udrette på de felthospitaler man har i Afghanistan.
Men Kirsti kunne berette om meget dygtige læger, sygeplejersker og sanitetspersonel, uden hvis store indsats langt flere soldater, og i visse tilfælde også civile afghanere, ikke ville have overlevet. Stor respekt for det arbejde de udfører.
Men at vi er under fremmede forhold og med en lokal befolkning, for hvem selv ganske almindelige hygiejneregler er " en by i Rusland", viser følgende eksempel.
En syg afghansk kvinde var blevet indlagt på hospitalet. Hun havde åbenbart aldrig før set et toilet, for en dag blev hun opdaget i færd med at drikke vand fra toiletkummen. Hun forstod simpelt hen ikke, at det kunne være et problem. For vand var det, og det så da også rent ud.

En sådan situation kan jo synes ganske morsom, men den fortæller også om et land og en befolkning, som har lang vej endnu.
Et andet eksempel, som Kirsti kunne fortælle, var, at det var svært at gøre noget for de afghanske kvinder som blev indbragt til behandling. Ingen måtte nemlig røre dem, før de havde et lokalt, mandligt, vidne. Det kunne så være en dreng helt ned til 8 år. Bare der var en "mand" tilstede.

Kirsti fortalte også om Taliban, og de grusomheder de begår mod den lokale befolkning og mod de soldater, som gør tjeneste i Afghanistan. Det er underligt at tænke på, at folk kan blive så formørkede i deres syn på mennesker, at de tilslutter sig en organisation som Taliban.
Min private kommentar skal være: Lad os bekæmpe dem med alle til rådighed stående midler, og lad os håbe, at de aldrig igen kommer til magten i et land.

Kirsti kunne også berette lidt om sit samarbejde med MP og om livet i Camp Bastion og Camp Danelagen Lines (Camp Viking). Camp Bastion er en kæmpelejr, hvor den danske lejr kun er en dråbe i havet. Da der var flest i lejren bestod den af 18000 US-soldater, 10000 UK-soldater og 600 danske soldater. Det er lige så mange indbyggere, som i en middelstor dansk provinsby.

Det var et spændende foredrag, som gav os tilhørere meget at tænke over, og det var da også fuld fortjent, at Kirsti modtog forsamlingens applaus.

Vi gik nu over til kaffen med franskbrødsmadder (rullepølse og ost), som vort bestyrelsesmedlem, Erik Danielsen, havde været så venlig at fremstille til lejligheden.
Det var tydeligt at folk hyggede sig, og snakken gik lystigt ved bordene.

Tak til jer alle fordi i sluttede op om arrangementet, til Kirsti for indsatsen og til Erik for arbejdet
med de gode madder.

Ole Pedersen

En rigtig MP-aften i Aarhus
Mandag den 14. maj var vi 16 medlemmer samt et par gæster forsamlet i Aarhus Navernes Hule.
Anledningen var den annoncerede medlemsaften, hvor vi havde besøg af oversergent i Hærens Militærpoliti, Steffen Louring.
Det blev en i alle måder god og interessant aften.
Steffen er 28 år og har en lang og indholdsrig tjeneste bag sig i MP-regi, og vi fik et godt indblik i, hvor forskellig MP-tjenesten er i dag, sammenlignet med vi medlemmers tjeneste. Jeg går vist ingen for nær ved at sige, at vi medlemmer af MP-østjylland, for de flestes vedkommende, er - skal vi sige - på den forkerte side af de 55 år. Så har jeg været ganske flink.

Nej, tiden med togpatruljer, motorvognspatruljer m.v. er forbi. Men selvfølgelig er der også noget, som er, som den gang i de fjerne 60-ere og 70-ere. Der skrives stadig rapporter over både færdsels-forseelser, tyveri, værtshusoptøjer m.v.

I første afdeling af sit foredrag, tog Steffen os med på en tur til Afghanistan, hvor han har gjort tjeneste i flere omgange. Vi fik et indblik i, hvordan tjenesten former sig for MP-erne derude.
Opgaven er vanskelig, og indkvarteringsforholdene mildest talt mindre luksuriøse.
Vi hørte både om de deciderede feltopgaver og om træning af det afghanske politi og militær.
Det er fantastisk heldigt, at MP, indtil nu, ikke har mistet �?©n eneste mand. Steffen har selv trådt på en hjemmelavet mine, men var så heldig, at den ikke sprang p.g.a. en teknisk fejl.
Efter en grundig gennemgang af situationen i Afghanistan, hvori også indgik en beretning om Hendes majestæt Dronning Margrethes besøg derude, sammen med daværende forsvarsminister, Gitte Lillelund Bech. Det havde været en kæmpestor opgave med at arrangere personbeskyttelse, en opgave som Steffen havde ansvaret for. Steffen havde i øvrigt en dyb respekt for vores dronnings måde at tackle hele besøget på.
Som afslutning på Afghanistan foredraget så vi en film, som Steffen selv havde optaget om tjenesten og livet i Afghanistan. Virkelig godt gedigent arbejde med passende underlægningsmusik.
Efter Afghanistan hørte vi også om MP-tjeneste i Irak, hvor Steffen også havde gjort tjeneste som FN-vagt.

Tiden var nu kommet til kaffen og franskbrødsmadderne, og det gjorde godt, så vi var rustede til 2.afdeling af foredraget.
Her fortalte Steffen om livvagttjenesten og uddannelsen i personbeskyttelse. Det var meget interessant, og Steffen kunne berette om de mange forskellige kollegaer fra andre landes forsvar, som han var kommet i forbindelse med via denne tjeneste.
Vi hørte også om den seneste, helt nye opgave, som MP skal varetage i Brussels. Det drejer sig om livvagttjeneste for den nye formand for Nato's Militærkomit�?©, den danske general, Knud Barthels.
Også her regner Steffen med at skulle deltage, sammen med mange andre. Det drejer sig ikke kun om at beskytte generalen, men også dennes familie.

Aftenen sluttede med at formanden takkede Steffen Louring for hans spændende beretning om hans, og andre " moderne" MP-ere's tjeneste, mange steder i verden. Og efter klapsalverne at dømme, tror jeg, at alle delte min opfattelse af, at vi havde haft en virkelig spændende aften.

Efter mødet så vi i øvrigt den tjenestebil, som Steffen var kørende i. Et skrummel af en Toyota, som med en vægt på 4 tons og skudsikre ruder på tykkelse med en arm, var noget af et køretøj.
Ved almindelig pæn kørsel kunne bilen presses til at gå 3 km. på en liter, men var der terrænkørsel, eller anden hård kørsel, snuppede den lige en liter pr. km.

Ole Pedersen 

 

Dansk F-16 pilot i Libyen

Onsdag den 21. marts havde foreningen Folk & Forsvar i Midt-og Vestjylland inviteret til en utrolig interessant aften i Fritidscentret i Aulum.
Premierløjtnant "HEK" fra eskadrille 730 , Flyvestation Skrydstrup, havde indvilliget i at komme og fortælle om hans tjeneste som F-16 pilot i Libyen i sommeren 2011.
Som deltager i Natos Unified Protector-operation var det de danske piloters opgave at hindre de Gadaffi-tro styrkes angreb på civilbefolkningen.
Det blev en i alle måder interessant og lærerig aften, ikke mindst fordi "HEK" forstod at gøre det interessant og levende ved hans måde at fortælle på.
Som det også efterfølgende er fremgået af dagspressen, blev operationen en succes. Det var ganske få fejl der blev begået og de vellykkede operationer var til gengæld mange.
"HEK" fortalte, og viste billeder, fra flere bombetogter, og vi fik et utrolig godt indblik i den træfsikkerhed man har med F-16 flyet. Han fortalte også, at man som pilot ikke tænker på hvem og hvor mange mennesker, der dræbes, når de f.eks. bomber et våbendepot.
Opgaven lyder på at bombe våbenlageret og succesraten er, at alt er ødelagt, når operationen er afsluttet. Så skal piloten ikke tænke på, om der er gået 10 eller 20 soldater tabt ved samme angreb. Dog forsøgte man altid at bombe forskellige installationer om natten, hvor der var færrest vagter tilstede - og dermed tab af færrest muligt mandskab.
"HEK" lagde ikke skjul på, at de piloter der havde gjort tjeneste i Libyen, havde fået en "oplevelse", og opnået nogle færdigheder, som den almindelige tjeneste i Danmark ikke kan give.
Spørgelysten var stor efter foredraget, og det var tydeligt, at dette foredrag havde fænget hos tilhørerne.

Jeg havde udsendt invitation til foredraget til MP-østjyllands medlemmer, selv om vi egentlig ikke "hører hjemme" i Midt-og Vestjylland. Da jeg imidlertid sidder i bestyrelsen for Folk & Forsvar, havde jeg fået tilladelse til at invitere medlemmer af vores forening.
Måske grundet den lange køretur til Aulum, havde kun tre medlemmer - ud over mig selv - taget imod tilbudet. Men jeg kan love, at ingen følte , at de var kørt forgæves.

Ole Pedersen

Referat fra Torskegilde

Onsdag den 11.januar var der annonceret Torskegilde i MP-østjylland.
Dette traditionsrige arrangement, hvor kun gamle MP-ere uden påhæng har adgang, blev igen i år afholdt på Restaurant Pinden i Skolegade, Aarhus.
Det blev en stor succes, idet vi var de fleste, vi nogensinde har været til dette arrangement. Her iblandt også et par nye deltagere.
Vi havde fået vores eget lokale i restauranten, og selv om der var fyldt godt op, var det en fordel.
Sædvanen tro, fik vi serveret en fantastisk god torsk med al tænkelig tilbehør. Vel tillavet og i passende mængde. Det er vel næsten ikke nødvendigt at bemærke det, men torsken fik følgeskab af kølig fadøl og brændevin - også i passende mængde.
Snakken gik lystigt, og historier fra en fjern fortid i MP nærmest væltede frem.
Fisk ligger ikke så tungt som oksebøffer i maven, hvilket må være grunden til, at alle valgte en dessert bestående af pandekager med is. Hertil en herlig solbærrom.
En i alle måder god aften, som vil blive gentaget næste år.
Så kom du ikke med i år, så får du chancen til januar 2013.

Ole Pedersen

Til toppen af siden

Vedtægter for lokalforening østjylland.

KAPITEL 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMåL.

§ 1. Foreningens navn er Militærpolitiforeningen i Danmark, Lokalforening østjylland. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2. Foreningens formål er at samle hjemsendt og tjenstgørende MP-personel for at skabe, vedligeholde og styrke sammenholdet og kammeratskabet.

KAPITEL 2. MEDLEMMER.

§ 3. Som medlemmer kan optages MP-personel boende i århus og Vejle amter. MP-personel uden for disse amter kan optages, hvis de har særlig tilknytning til foreningen.

§ 4. %aelig;resmedlemmer kan udnævnes af foreningens generalforsamling.

KAPITEL 3. GENERALFORSAMLING.

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer og eventuelle æresmedlemmer. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned.

§ 6. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af brev til registrerede medlemmer samt gennem Det røde Betræk. Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsorden.

§ 7. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt forelæggelse af aktivitetsplan for det kommende år.
3. Godkendelse af regnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
a. Formand.
b. øvrige bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleant.
d. 5 medlemmer til landsforeningens repræsentantskab.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag, der af bestyrelsen anses for væsentlige, sendes til foreningens medlemmer senest 1 uge før mødet.

§ 8. Beslutninger træffes af de fremmødte ved almindelig stemmeflerhed. På begæring skal afstemningen være skriftlig.

Vedtagelse af forslag om ændring af vedtægter skal ske med 2/3 af de fremmødte.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 15 medlemmer ønsker et angivet emne behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 2 ugers varsel og som ved ordinær generalforsamling, jf. § 6.


KAPITEL 4. BESTYRELSEN

§ 10. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, incl. formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år, dvs. at valgperioden for formanden er 1 år, og for øvrige bestyrelsesmedlemmer 2 år. Afgår formanden før valgperiodens udløb, overtager næstformanden posten.
Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten. Er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem, der afgår ved næste ordinære generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hvert valg og efter indtræden af suppleanten.

§ 12. Bestyrelsen indkaldes af formanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.


KAPITEL 5. REGNSKAB

§ 14. Kassereren fører foreningens kasseregnskab og udarbejder årsregnskabet. Den generalforsamlingsvalgte revisor reviderer og påtegner regnskabet inden forelæggelse på generalforsamlingen.

Regnskabsåret er kalenderåret.

KAPITEL 6. FORHOLDET TIL MP-FORENINGEN I DANMARK

§ 15. Foreningen er en selvstændig forening, der tilslutter sig vedtægterne for lands- foreningen, MP-Foreningen i Danmark, herunder deltager i repræsentantskabsmødet i landsforeningen med 5 repræsentanter, der vælges af generalforsamlingen, samt medvirker til at virkeliggøre foreningens formål ved indsendelse af indlæg til Det røde Betræk om foreningens aktiviteter.

Navne og adresse på de valgte repræsentanter samt foreningens reviderede regnskab indsendes hvert år senest den 1. april til landsformanden.

KAPITEL 7 OPHæVELSE AF FORENINGEN.

§ 16. Ophævelse af foreningen kan kun ske, hvis forslaget fremsættes iht. vedtægternes § 7 og vedtages af 2/3 af de fremmødte, og derefter vedtages med 4/5 af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes mellem 1 og 6 måneder efter vedtagelsen på den ordinære generalforsamling.

§ 17. Ved ophævelse af foreningen afleveres evt. formue og materialer til landsforeningen.

KAPITEL 8. VEDTAGELSE.

§ 18. Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2. marts 1999 og træder i kraft, når landsforeningens repræsentantskab har godkendt vedtægterne.


Signeret

Oluf Degnbol / Mogens Gantriis
dirigent / formand

Til toppen af siden