Lokalforening Tissø

    Denne side er sidst opdateret

Aktiviteter    Sidste nyt    Bestyrelsen    Vedtægter 

Hvem er lokalforening Tissø?

Lokalforening Tissø er stiftet 10. oktober 1992.

Bestyrelsen i lokalforening Tissø.

Oluf Soerensen

Formand Oluf Sørensen
Leandersvej 7, 4293 Dianalund.
Tlf. 5824-1611
Email: ols@youmail.dk
Joergen Nielsen Kasserer Jørgen Nielsen
Søvejen 33, 4490 Jerslev
Tlf.5825-0097
Email frugt@tdcadsl.dk
Sekretær Erik Mortensen
Parkvej 8, Ubby, 4490 Jerslev
Tlf. 2928-7404
Email: E.V.Mortensen@mail.dk
Suppleant Ib Abildgaard
Gartnerhaven 7, 4261 Dalmose
Tlf. 2926-3696
Email: info@raad-mal.dk
Revisor Arne Winther (KP 86)
Bjergstedvej 25
4460 Snertinge
Email: faurbo25@gmail.com
Revisor suppleant Ib Abildgaard
Gartnerhaven 7, 4261 Dalmose
Tlf. 2926-3696
Email: info@raad-mal.dk

Til toppen af siden

Hvad sker der i lokalforening Tissø?

Arrangementer i 2019/20

Vi sender en huske mail med lidt mere info når vi nærmer os de forskellige aktiviteter! 

Læs også på aktiviteter i Det Røde Betræk, jeg ved at vi er meget velkomne hos vores naboer i MP Storstrømmen til at deltage i deres aktiviteter! Dem af jer vi har mailadresser på får mere info hen ad vejen!! 
Med forbehold for trykfejl 

Bor du i Vestsjælland eller tæt derpå, så prøv at aflæg et besøg til et af vores arrangementer, som finder sted i kammeratligt samvær. Vi kan også være med til at finde en af dine holdkammerater, hvis det har din interesse.

Kontakt Oluf for tilmelding og nærmere oplysninger på tlf. 5824-1611 eller ombs@pc.dk

Til toppen af siden

Hvad er der sket i lokalforening Tissø?

MP-træf øst "Grisefesten" 2003.

Til toppen af siden

Vedtægter for lokalforening Tissø.

KAP. I - NAVN OG HJEMSTED.

§ 1 Lokalforeningens navn er "Militærpolitiforeningen i Danmark, lokalforening Tissø"

§ 2 Lokalforeningens virkeområde er Vestsjællands amt.

KAP. II - FORMÅL

§ 3.1 Lokalforeningens formål er i samarbejde med hovedforeningen at samle hjemsendt og tjenestegørende personel af militærpolitiet for derigennem og på anden måde at skabe, vedligeholde og styrke sammenholdet og kammeratskabet.

§ 3.2 Foreningen tager sig ikke af sager, der er af tjenstlig eller politisk karakter.

KAP. III - MEDLEMMER.

§ 4.1 Medlem af lokalforeningen er enhver, der er medlem af hovedforeningen og bosiddende i lokalforeningens virkeområde og betaler kontingent til lokalforeningen.

§ 4.2 Endvidere er alle, der betaler kontingent at betragte som aktivt medlem. Sådanne kan også være bosiddende udenfor lokalforeningens virkeområde.

§ 5 Æresmedlemmer af lokalforeningen er de æresmedlemmer af hovedforeningen, der er bosiddende i lokalforeningens område.

KAP. IV - GENERALFORSAMLING.

§ 6 Generalforsamling er lokalforeningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 7 Indvarsling til generalforsamling sker gennem "Det røde Betræk" med angivelse af dagsorden. Indvarslingen skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8 Generalforsamlingen består af bestyrelsen, æresmedlemmer og alle betalende medlemmer.

§ 9.1 Ændringer i foreningens love jvf. § 11 stk. 3 er vedtaget når 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne, herunder også blanke stemmer, stemmer for ændringen, og ændringen er godkendt af repræsentantskabet.

§ 9.2. Andre afstemningen end de i stk. 1 nævnte afgøres ved simpel stemmeflertal.

§ 10. Dirigenten indleder med at konstatere hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemninger. Dog skal afstemning på begæring være skriftlig.

§ 11.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af marts måned.

§ 11.2 Dens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af:
a) 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år
1 bestyrelsesmedlem på ulige år
b) 1 Bestyrelsessuppleant
c) 1 Revisor
d) 1 Revisorsuppleant
e) 5 Repræsentantskabsmedlemmer

§ 11.3 Indkomne forslag jvf. stk. 2 punkt 4 skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse for at kunne blive behandlet. Lovforslag skal dog være formanden i hænde senest 1. Februar og skal straks forelægges hovedbestyrelsen.

§ 12. Bortset fra forslag til løvændringer, kan forslag fremsat på generalforsamlingen behandles og vedtages, såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslagets fremsættelse.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/3 af lokalforeningens medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen efter regler i § 8, således at den kan mødes senest på 2 måneders dagen for begæringen.

KAP. V - BESTYRELSEN.

§ 14 Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med formand, sekretær/næstformand og kasserer. Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted.
Bestyrelsens sammensætning og konstituering meddeles snarest i "Det røde Betræk".

§ 15. Lokalforeningens formand er bestyrelses formand og indkalder til dennes møder. Formanden er pligtig til at indkalde til bestyrelsesmøde, når 2 af bestyrelsen ønsker det.

§ 16.1 Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræden den på generalforsamlingen først valgte suppleant. Er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem, dog således, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt af generalforsamlingen.

§ 16.2 Bliver formandsposten ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten og bestyrelsen konstituerer sig påny.

§ 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indkaldt til møde og mindst 3 er mødt. Alle bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflertal.

§ 18. Formanden påser, at lokalforeningens kassebog og forhandlingsprotokol er forsvarlig førte.

KAP. VI - REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER.

§ 19. Lokalforeningen repræsenteres af 5 personer, som ikke i forvejen har tillidshverv som bestyrelsesmedlem i hovedbestyrelsen eller som redaktør af "Det røde Betræk".

§ 20. De 5 repræsentantskabsmedlemmer er forpligtede til at føre de af generalforsamlingen vedtagne forslag/forhold frem på repræsentantskabsmødet og stemme derfor, uden hensyn til egne meninger. Det er dog tilladt det enkelte medlem på repræsentantskabsmødet at fremføre sine egne meninger. Han skal dog stemme for generalforsamlingsbeslutningen.

§ 21. De af repræsentantskabet valgte hovedbestyrelsesmedlemmer, som er medlemmer af lokalforening TISSØ, er frit stillet med hensyn til afstemning ved repræsentantskabsmødet.

§ 22. Lokalforeningens bestyrelse koordinerer transport, ophold og fortæring m.v. for alle personer, der er berettigede til at stemme under repræsentantskabsmødet, samt koordinerer transport for øvrige medlemmer, der ønsker at deltage på repræsentantskabsmødet.

KAP. VII - REGNSKAB.

§ 23. Lokalforeningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 24. De af generalforsamling valgte revisorer udøver en grundig og kritisk revision og kontrollerer regnskabsførelsen.

§ 25. Det reviderede regnskab skal være formanden i hænde senest d. 1. Februar.

KAP. VIII - MEDLEMSBLAD

§ 26. Lokalforeningen udsender gennem "Det røde Betræk" og ved særskilte skrivelser meddelelser til medlemmerne.

KAP- IX - OPHÆVELSE M.V.

§ 27. Under krigsforhold, mobilisering eller lignende forhold kan lokalforeningens arbejde midlertidig indstilles efter bestyrelsens eller hovedbestyrelsens beslutning.

§ 28.1 Ophævelse af lokalforening kan kun ske, når forslag herom jvf. § 11 stk. 4 er vedtaget af 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte og derefter vedtaget med 4/5 af stemmerne på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 1 måned og senest 6 måneder efter den første og har ophævelsen som eneste punkt på dagsordenen.

§ 28.2 Ved lokalforenings ophævelser efter stk. 1 overgår den eventuelle formue og aktiver i øvrigt til hovedforeningen.

§ 29. Denne lov, der er godkendt af hovedbestyrelsen, er vedtaget på generalforsamling den 9. Marts 1993 og træder i kraft ved dennes afslutning.


Til toppen af siden