Lokalforening Vestjylland

    Denne side er sidst opdateret

Aktiviteter    Sidste nyt    Bestyrelsen    Vedtægter 

Hvem er Lokalforening Vestjylland?

De første kontakter til at starte en lokalforening i Vestjylland blev taget den 7 april 1976. Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 29 september 1976 på Holstebro Kaserne, og godkendt på det efterfølgende Repræsentantskabsmøde. MP Vestjylland blev derved den 3 lokalforening.
Initiativtagerne til oprettelsen var Finn Svendsen KP 77, Thøger Berg Nielsen KP 34, Flemming Nørgaard Pedersen SG 18, Bjarne Nielsen KP 88, Poul Erik Minet Jensen KP 94, Ove Ovesen KP 28 og Leo Højland KP 2.
Foreningen dækker et område fra Thisted i nord til Esbjerg i syd og Viborg i øst men vi har også medlemmer udenfor dette område.
Foreningens formål er at samle hjemsendte og tjenestegørende MP'ere for at styrke sammenholdet.

Bestyrelsen i lokalforening Vestjylland.

Formand Finn Lykke Svendsen, KP-77
Ahornvnget 12, Nr. Felding
7500 Holstebro
Telefon: 2071-6263
Email: norfin@mail.dk

Til toppen af siden

Hvad sker der i lokalforening Vestjylland?

Arrangementer

Ingen, da foreningen pt kun består af Finn Lykke Svendsen! Kontakt ham, hvis du har interesse og lyst til at hjælpe foreningen igang!


Til toppen af siden

Hvad er der sket i lokalforening Vestjylland?

Den 27. marts 2011 afholdt MP foreningen Vestjylland generalforsamling hos Inge og Peter i Give.
Efter de sædvanlige gule ærter med alt tilbehør, trak bestyrelsen sig tilbage og afholdt generalforsamling, medens pigerne beredvilligt ryddede op efter middagen.
Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Desværre var vi kun 4 bestyrelsesmedlemmer til stede, hvilket skyldes at vi desværre havde mistet 2 af bestyrelsesmedlemmerne. Ove var ikke mere blandt os og Carsten var flyttet til Aarhus med familien, efter han var gået på pension. Poul Erik var taget en tur til Amerika for at køre på motorcykel gennem Staterne. Vi glæder os til at høre om turen.
Formandens beretning blev godkendt, lige som regnskabet blev forelagt og godkendt uden bemærkninger.
Valg til bestyrelsen blev som følger:
Der blev genvalg af de bestyrelsesmedlemmer der var på valg. 
1. suppleant H.H. Holtzmann overtog Ove Ovesens plads i bestyrelsen.
2. suppleant Peter Jepsen overtog Carsten Sauers plads i bestyrelsen.
Som 1. suppleant samt revisor valgtes Tommy Henriksen.
Der kunne ikke vælges 2 revisorer, da der ikke var medlemmer der havde givet udtryk for de ønskede at træde ind i bestyrelsen. Derfor blev 1. suppleanten valgt som revisor.
Til repræsentantskabets møde i Odense valgtes bestyrelsen.
Under punktet eventuelt gjorde Finn status over foreningens aktiviteter i det forløbne år. Vi måtte erkende, at tilslutningen til vore arrangementer var så dårlige, at vi ikke kunne være bekendt at ulejlige nogen til at holde foredrag for os, eller arrangere udflugter til steder vi gerne ville se. Som regel var det kun bestyrelsen der mødte op. Det var for få.
Der blev derfor besluttet at der kun skulle være to arrangementer om året: Bowling og julebanko. Disse to aftener var der god tilslutning til. Der ud over kunne der lægges nogle aftener ind, hvis der var tilslutning til det. Her tænkes bl.a. på motorcykel træffet nabo til Vibeke og Poul Erik.

Ref. Peter KP-62

Klik og se hvad der sket i de forgangne år!

2012

Til toppen af siden

Vedtægter for lokalforening Vestjylland.


NAVN:

§ 1  Foreningens navn er  Militærpolitiforeningen i Danmark, lokalafdeling Vestjylland.

HJEMSTED OG VIRKEOMRÅDE:

§ 2  Lokalforeningens hjemsted er formandens adresse.  Dens virkeområde er Vestjylland.

FORMÅL:

§ 3Lokalforeningens formål er at samle hjemsendt og tjenestegørende    MP- personel for derigennem og på anden måde søge at skabe, vedligeholde og styrke sammenholdet og kammeratskabet.

MEDLEMMER:

§ 4Medlem af lokalforeningen kan enhver blive, som er medlem af Militærpolitiforeningen  i Danmark, dog jfr. § 2.

§ 4.2Bestyrelsen kan tillade afvigelser fra stk. 1, når forholdene måtte tale derfor.

§ 4.3Et medlem kan udnævnes til æresmedlem, når det foreslås af  bestyrelsen eller et andet medlem, jfr. § 5-9, og forslaget opnår mindst 3/4 flertal på en generalforsamling.

§ 4.4Et medlem kan udelukkes af foreningen, hvis han har begået en i den offentlige mening vandærende handling, er ikendt en tjenestelig straf der medfører afgang fra Militærpolitiet, eller har begået groft brud på det i § 3 nævnte formål.

§ 4.5Udelukkelsen kan være livsvarig eller tidsbestemt.

§ 4.6Afgørelse efter §§ 4.4 og 4.5. træffes midlertidig af bestyrelsen og skal forelægges den efter udelukkelsen førstkommende generalforsamling.  Den endelige afgørelse træffes af hovedforeningens generalforsamling.

GENERALFORSAMLINGEN:

§ 5.1Generalforsamlingen er lokalforeningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 5.2Indvarsling sker gennem hovedforeningens medlemsblad eller ved udsendelse af særskilt skrivelse med angivelse af dagsorden.  Indvarslingen skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse vedlagt lokalforeningens reviderede regnskab.

§ 5.3Generalforsamlingen består af bestyrelsen, æresmedlemmer samt de øvrige medlemmer, der har betalt kontingent for det sidst afsluttede regnskabsår.
Hvert medlem har på generalforsamlingen een stemme.  Der kan stemmes ved fuldmagt, dog maximalt 5 stemmer pr. fremmødt medlem.

§ 5.4Ændringer i lokalforeningens love, jfr., § 5..9 er vedtaget, når 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne, herunder også blanke, stemmer er for ændringen, og ændringen er godkendt af hovedforeningens bestyrelse.

§ 5.5Andre afstemninger end de i stk. 4 nævnte afgøres ved simpel flertal.

§ 5.6Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indvarslet.  Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemning. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når formanden eller 1/10 af de tilstedeværende forlanger det.

§ 5.7Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned

§ 5.8Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab.   
4. Fastsættelse af kontingent for det forløbne år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6.      Valg af:                       
a: Bestyrelsesmedlemmer: 2 på valg lige årstal.
                                                3 på valg ulige årstal.
b: 2 bestyrelsessupleanter
c: 2 revisorer
d: 1 revisorsuppleant.
e: 5 repræsentanter til landsforeningens repræsentantskab.

§ 5.9Indkomne forslag, jfr. stk. 8, pkt. 5, herunder også lovændringsforslag,, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse for at kunne blive behandlet.

§ 5.10Forslag stillet på generalforsamlingen kan færdigbehandles og vedtages såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslagets fremsættelse.

§ 5.11Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst lo % af lokalforeningens medlemmer skriftligt begærer det.  I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen efter reglerne i stk. 2. således at den kan mødes senest 2- måneders dagen for begæringen.

BESTYRELSEN:

§ 6.1Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 6.2Bestyrelsen leder lokalafdelingens daglige virksomhed under ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 6.3Formanden  indkalder til bestyrelsesmøder. Formanden er pligtig til at indkalde til bestyrelsesmøde, når 2 af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.

§ 6.4Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær og referent til medlemsbladet.  Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted.  Bestyrelsens sammensætning meddeles snarest i medlemsbladet.

§ 6.5Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder den på generalforsamlingen først valgte suppleant.  Er der ingen - eller ikke flere - suppleanter,, supplere bestyrelsen sig selv med et nyt medlem, dog således at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt af generalforsamlingen.  Bliver formandsposten ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

§ 6.6Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmerne er indkaldt til møde og mindst 3 medlemmer er mødt.  Alle bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6.7  Formanden påser, at foreningens kassebog og forhandlingsprotokol er forsvarligt førte.

§ 6.8   Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, der i øvrigt efter bemyndigelse på         generalforsamlingen kan optage de fornødne lån til foreningens drift. Samtlige medlemmer, jfr. § 5.3, hæfter solidarisk for lokalforeningens gæld og  forpligtigelser.

KONTINGENT:

§ 7.1Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, jfr. § 5.8, pkt. 4. Medlemmerne skal indbetale kontingentet hurtigst muligt og inden 1. juli i regnskabsåret.

§ 7.2Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 7.3Bestyrelsen kan, når særlige forhold oplyses, meddele kontingentfrihed til andre end de i stk. 2 nævnte.

REGNSKAB:

§ 8.1Lokalforeningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 8.2De af generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig og kritisk revision og kontrollerer regnskabsførelsen.

§ 8.3Det reviderede regnskab skal være formanden i hænde senest 1. februar.

BLAD:

§ 9Lokalforeningen udsender i form af medlemsbladet eller ved særskilte skrivelser meddelelser til medlemmerne.

OPHÆVELSER M.V.:

§ 10.lUnder krigsforhold, mobilisering eller lignende forhold kan lokalforeningens arbejde midlertidigt indstilles efter bestyrelsens beslutning.

§ l0.2Ophævelse af lokalforeningen kan kun ske, når forslag herom, Jfr. § 5.9 et vedtaget af 4/5 af generalforsamlingen og derefter ved afstemning blandt samtlige medlemmer er vedtaget med 4/5 af medlemmernes stemmer.

§ 10.3Ved lokalforeningens ophævelse efter stk. 2 overgår lokalforeningens evt. formue til Militærpolitiforeningen i Danmark.

§ l0.4Dette forslag er vedtaget som lov på lokalforeningens stiftende generalforsamling på Holstebro Kaserne den 29 - 9 -1976 og træder foreløbig i kraft ved generalforsamlingens afslutning.  Endelig ikrafttræden sker efter godkendelse af hovedforeningens bestyrelse.


Nærværende lovudkast for " Militærpolitiforeningen i Danmark, lokalforening Vestjylland " godkendes herved.


Ålborg, den 14 november 1976.

Militærpolitiforeningen i Danmark.

Hovedbestyrelsen

Til toppen af siden