Fødselsdagsfondens side

    Denne side er sidst opdateret

Fødselsdagsfonden blev oprettet den 13.april 1965 som en selvstændig del af Militærpolitiforeningen i Danmark. Fonden har p.t. 2040 medlemmer. Se fondens fundats.

Militærpolitiforeningen i Danmarks Fødselsdagsfond
Kræmmervej 3
6853 Vejers Strand
Email: fodselsdagsfond@militarypolice.dk
Fondbestyrer
Erling Lund Juhl (SG-47)
Tlf. 2348-1180

Her er ordlyden til det brev der udsendes til potentielle nye medlemmer af fødselsdagsfonden:

Kære ven!

Jeg tillader mig, sammen med denne fødselsdagshilsen, at henlede din opmærksom på Militærpolitiforeningens fødselsdagsfond.

Ifølge fondens formålsparagraf skal indtægterne anvendes til:

Militærpolitiforeningen kan af sit budget ikke løse ovennævnte opgaver - her kan DU være med til at støtte disse gode formål ved et bidrag til fødselsdagsfonden.

Medlemskab koster kun kr. 30,00 om året, som du kan indbetale på vedlagte girokort. 
Du vil herefter hvert år modtage en hilsen på din fødselsdag.

Du er også velkommen til at give en økonomisk gave, det påfører du blot på vedlagte girokort. 

Med venlig hilsen
Erling, SG-47


PS. Jeg formidler gerne medlemskab af MP-FORENINGEN. Anfør evt. ønske herpå på girokuponen.

Til toppen af siden

Fundats for Militærpolitiforeningen i Danmarks Fødselsdagsfond.

§ 1.
Fondet er oprettet den 13.april 1965 som en selvstændig del af MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARK (MPF).

§ 2.
Fondets formål er

- at yde tilskud til enker med børn efter fhv. MP'ere, når akut behov for økonomisk hjælp opstår.
- at yde tilskud til jubilarer, der på grund af arbejdsløshed, sygdom el. l. forhold ikke er i stand til at løse de økonomiske omkostninger i forbindelse med deltagelse i f.eks. 25 års jubilæum.
- at uddele gaver eller yde støtte som påskønnelse til elever på MP-skolen, der har gjort sig særlig fortjent.
- at bidrage til fremstilling og udgivelse af publikationer m.m. vedrørende MP-korpsets historie.
- at foretage indkøb af møbler, kunstgenstande m.m. til brug ved udsmykning af lokaler i og pladser ved MP-korpsets underbringelsessteder.

§ 3.
  Fondets midler tilvejebringes ved:

  a. Bidrag, der erlægges på frivillig basis af alt MP-Personel, der efter modtagelsen af en fødselsdagshilsen indsender det af bestyrelsen årligt fastsatte beløb.
  b. Andre kontante beløb eller papirer.

§ 4.
Af de økonomiske midler, der tilføres fondet gennem renteafkast og bidrag tilstræbes overført mindst 20% af nettobeløbene til fondets formue. De øvrige indkomne økonomiske midler henføres til dispositionsbeløbet, idet det tilstræbes, at fondets formues realværdi søges bevaret.

§ 5.
Bestyrelsen disponerer over fondets midler i overensstemmelse med fondets formål med følgende begrænsninger:
- Der kan normalt ikke disponeres over fondets formue. Under særlige omstændigheder kan der anvendes midler fra formuen, når dette er godkendt af MPF's repræsentantskab med 3/4 majoritet.
- ønsker fra gaveydere skal respekteres
                                                                 
§ 6.
De økonomiske midler, der i årets løb tilflyder fondet, indsættes på girokonto. Den del af midlerne, der skal henføres til formuen, jvfr. § 4., overføres til bank eller sparekasse senest ved regnskabsårets afslutning.
Værdipapirer, der henhører under formuen, skal noteres på fondets navn.
Bestyrelsen træffer bestemmelse om opbevaring af bank- eller sparekassebøger samt værdipapirer.

§ 7.
Fondets bestyrelse består af den til enhver tid siddende bestyrelse for MPF.
Bestyrelsen udpeger den, der på bestyrelsens vegne skal varetage de daglige forretninger til fondets virke. Den, der udpeges hertil, behøver ikke at være medlem af bestyrelsen og kan konstitueres som fungerende formand for fondet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmedlemmerne modtager intet vederlag.
Revision af fondets regnskaf foretages af MPF's revisor.

§ 8.
Det påhviler fondets bestyrelse at føre protokol for fondet, heri indført fundatsen samt meddelelser, oplysninger og beslutninger af interesse for fondet.

§ 9.
Bestyrelsen afholder møde mindst en gang om året, eller når formanden eller mindst 2 medlemmer fremsætter forslag herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer afgørelse om anvendelse af de disponible midler.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen aflægger med kalenderåret som grundlag, årligt regnskab for fondets formue, indtægter og udgifter.
Regnskabet publiceres ved MPF's foranstaltning.

§ 10.
Hvis fondets ide, virke og grundlag bortfalder, træffer bestyrelsen i sådant tilfælde beslutning om, hvorvidt den anser betingelserne for ophævelse af fondet som foreliggende og indhenter MPF's repræsentantskabs godkendelse heraf.
I tilfælde af fondets ophævelse træffer MPF's repræsentantskab afgørelse om formuens anvendelse.

§ 11.
Denne fundats træder i kraft med MPF's repræsentantskabs godkendelse og enhver senere ændring forudsætter repræsentantskabets accept og fornyet godkendelse.


(Håndskrevet: Vedtaget på Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabsmøde i Ebeltoft lørdag den 25.april 1987.)

                             sign.: Gert Klingspor Rasmussen
                                         dirigent.


                                                               F.A.R. E.Løvenvig.

Til toppen af siden