Militærpolitiforeningen i Danmark

Gå tilbage!

Denne side er sidst opdateret
Foreningens love

I. Navn og hjemsted.

§ 1. Foreningens navn er Militærpolitiforeningen i Danmark, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

II. Formål.

§ 2. Foreningens formål er at samle hjemsendt og tjenestegørende personel af Militærpolitiet, for derigennem og på anden måde at skabe, vedligeholde og styrke sammenholdet og kammeratskabet.
Stk.2. Foreningen tager sig ikke af sager, der er af tjenstlig eller partipolitisk karakter.

III. Medlemmer.

§ 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har gennemgået og bestået kursus i militærpolitiuddannelse.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan tillade afvigelse fra stk. 1, når forholdene måtte tale derfor, bl.a. ved optagelse af faste befalingsmænd og menige, der forretter eller har forrettet tjeneste ved dansk militærpoliti.

§ 4. Æresmedlem af foreningen kan udnævnes af hovedbestyrelsen, når 2/3 flertal er opnået.

§ 5. Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, når det har begået en i den offentlige mening vanærende handling, er ikendt straf, der medfører afgang fra Militærpolitiet eller har begået groft brud på det i § 2 nævnte formål.
Stk. 2. Udelukkelsen, der kan være tidsbestemt eller livsvarig, forelægges på et møde i repræsentantskabet.

IV Lokalforeninger m.v.

§ 6. Lokalforeninger, fonds og lign. andre sammenslutninger kan etableres, hvis de tilslutter sig foreningens lov, og deres formål og virke er i overensstemmelse med det i § 2 nævnte formål.
Stk. 2. I fornøden udstrækning kan lokalforeninger m.v. supplere foreningens lov med særbestemmelser.
Stk. 3. Oprettelse af lokalforeninger m.v. og vedtagelse af særbestemmelser skal for at have gyldighed godkendes af repræsentantskabet efter hovedbestyrelsens indstilling.
Stk. 4. Nedlæggelse af lokalforeninger m.v. godkendes ligeledes af repræsentantskabet efter hovedbestyrelsens indstilling.

§ 7. Hovedbestyrelsen kan bevilge lokalforeninger tilskud til afholdelse af sammenkomster og lignende.
Stk. 2. Lokalforeninger m.v. fremsender hvert år senest 1. april lokalforeningens bestyrelses navne og sammensætning, deres reviderede regnskab og navneliste på udpegede repræsentanter til Landsformanden. Landsformanden orienterer hovedbestyrelsen.

V. Repræsentantskabet.

§ 8. Repræsentantskabet består af landsformanden, hovedkasserer og hovedbestyrelsens 5 medlemmer, de af hovedbestyrelsen til særlige hverv udpegede medlemmer og de af lokalforeningerne derudover udpegede repræsentanter.
Stk. 2. Hver lokalforening udpeger på sin generalforsamling 5 repræsentanter.
Stk. 3. De i stk. 1 og stk. 2 nævnte tillægges hver 2 stemmer. Øvrige fremmødte medlemmer tillægges én stemme.
Stk. 4. For at være stemmeberettiget på repræsentantskabsmødet skal man ved ankomst til repræsentantskabsmødet lade sig registrere hos referenten eller dennes stedfortræder.

§ 9. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig, når det er lovligt indvarslet, og mindst halvdelen af dets medlemmer er mødt.

§ 10. Møde i repræsentantskabet afholdes efter direkte indvarsling med angivelse af dagsorden, samt gennem foreningens medlemsblad. Indvarslingen skal være repræsentanterne i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse.

§ 11. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hver udpeget repræsentant højst kan afgive 1 stemme foruden sin egen.
Stk. 2. Fuldmagt efter stk. 1 skal være en generalfuldmagt eller nøje specificere, hvilken befuldmægtigelse den giver fuldmagtshaver.

§ 12. Ændringer i foreningens lov kræver at 2/3 af repræsentantskabets afgivne stemmer er for ændringerne.
Stk. 2. Andre afstemninger end de i stk. 1 og § 30 afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 3. Beslutninger i henhold til lovens § 5, stk. 2, § 6, stk. 3 og stk. 4 og § 30 optages som særlige punkter på mødets dagsorden.

§ 13. Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt repræsentantskabets møde er lovligt indvarslet. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemninger. Dog skal afstemninger på begæring være skriftlige.

§ 14. Ordinært møde i repræsentantskabet afholdes hvert år i april måned, ordentligvis sidste lørdag.
Stk. 2. Mødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
3. Uddeling af Luffes mindepokal.
4. Hovedbestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for det kommende år.
5. Hver lokalforening afgiver en kort beretning om lokalforeningens virke for det forløbne år samt orienterer om det kommende års planer.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af landsformand (i ulige år).
9. Valg af hovedkasserer (i lige år)
10. Valg af:
a) 3 hovedbestyrelsesmedlemmer (i ulige år).
b) 2 hovedbestyrelsesmedlemmer (i lige år).
c) 2 hovedbestyrelsessuppleanter (hvert år). 
d) 2 revisorer (hvert år).
e) 1 revisorsuppleant (hvert år).
11. Orientering om dato og sted for næste års jubilarstævne.
12. Fastsættelse af dato og sted for næste års ordinære møde i repræsentantskabet.
13. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag til dagordenens punkt 7 fremsendes til landsformanden senest 1. april, for at kunne blive behandlet. Landsformanden foranstalter indkomne forslag udsendt til samtlige repræsentanter senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 4. Såfremt ekstraordinære forhold - Force Majeure - forhindrer afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde i april måned, er hovedbestyrelsen berettiget til uden varsel, at aflyse det ordinære møde i repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen skal samtidig med aflysningen indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til afholdelse snarest muligt med dagsorden jf. § 14 stk. 2. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afvikles efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, evt. som et virtuelt møde.
I perioden fra det ordinære repræsentantskabsmøde frem til det ekstraordinære møde i repræsentantskabet fungerer den valgte hovedbestyrelse som hovedbestyrelse.

§ 15. Ekstraordinært møde i repræsentantskabet indkaldes, når hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 10 repræsentanter begærer det med afgivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde er hovedbestyrelsen forpligtet til at sammenkalde repræsentantskabet efter reglerne i § 10 således, at det kan mødes senest på 2-måneders dagen for begæringens modtagelse.

VI. Hovedbestyrelsen.

§ 16. Hovedbestyrelsen består af landsformanden, hovedkasserer og 5 hovedbestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet for en 2-årig periode. Landsformanden og 3 af medlemmerne vælges i ulige år og hovedkasserer samt 2 øvrige medlemmer i lige år. Hovedbestyrelsen leder foreningens daglige virke. 

§ 17. Landsformanden er hovedbestyrelsens formand og indkalder til hovedbestyrelsens møder, når han finder det fornødent, dog mindst 3 gange årligt.

§ 18. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted. Hovedbestyrelsens sammensætning og konstituering meddeles snarest i medlemsbladet.

§ 19. Bliver en hovedbestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder den på repræsentantskabsmødet første valgte suppleant. Er der ikke flere suppleanter, supplerer hovedbestyrelsen sig selv med et nyt medlem, dog således, at mindst halvdelen af hovedbestyrelsens medlemmer skal være valgt af repræsentantskabet.
Stk.2. Bliver posten som landsformand ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten, og hovedbestyrelsen konstituerer sig påny.

§ 20. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indkaldt til et møde og mindst 4 er mødt. Alle hovedbestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre større majoritet er særligt foreskrevet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 2. Foreningen tegnes af landsformanden og hovedkassereren i forening.

§ 21. Landsformanden påser, at foreningens kassebog og forhandlingsprotokol er forsvarligt førte.

VII. Regnskab og kontingent.

§ 22. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Det reviderede regnskab skal være landsformanden i hænde senest den 1. april det følgende år.

§ 23. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på repræsentantskabets ordinære møde. Medlemmerne skal indbetale kontingentet hurtigst muligt og senest 1. april. Stk. 2. Foreningens midler (penge) anbringes i bank eller sparekasse eller anbringes i værdipapirer (obligationer/aktier) med lav risiko.

§ 24. Landsformanden, hovedkasserer, 5 hovedbestyrelsesmedlemmer, de af hovedbestyrelsen til særlige hverv udpegede medlemmer samt æresmedlemmer er kontingentfrie regnet fra det efterfølgende år.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan, når særlige forhold oplyses, meddele andre medlemmer end de i stk. 1 nævnte kontingentfrihed.

VIII. Medlemsblad.

§ 25. Foreningen udsender i form af medlemsbladet "Det røde Betræk" meddelelser til medlemmerne mindst 6 gange årligt.
Stk. 2. Under særlige forhold kan hovedbestyrelsen dispensere fra stk. 1.
Stk. 3. Bladets redaktion ledes af en af hovedbestyrelsen udpeget redaktør, der er ansvarlig efter presseloven.

IX. Jubilarstævne.

§ 26. Hovedbestyrelsen arrangerer èn gang årligt jubilarstævne.

§ 27. Hovedbestyrelsen indkalder skriftligt og direkte alle 25, 40, 50 og 55 års jubilarer og så fremdeles til jubilarstævnet.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte jubilarer og øvrige (5, 10, 15, 20, 30, 35 og 45 års jubilarer) indkaldes sammen med foreningens medlemmer gennem medlemsbladet.

X. Særlige bestemmelser og ophævelse.

§ 28. Under krigsforhold, mobilisering eller lignende forhold kan foreningens arbejde midlertidigt indstilles efter hovedbestyrelsens beslutning.

§ 29. Foreningens arkiver og øvrige arkivalier registreres i foreningen ved hovedbestyrelsens foranstaltning og deponeres ved Militærpolitiets Historiske Samling.
Stk. 2. Ved en lokalforenings ophævelse tilfalder dens eventuelle aktiver, arkiver og øvrige arkivalier foreningen, hvis ikke andet er særligt bestemt.

§ 30. Ophævelse af foreningen kan kun ske, når forslag herom er vedtaget af 4/5 af det samlede repræsentantskab og derefter vedtaget af 4/5 af foreningens medlemmer.
Stk. 2. Ved foreningens ophævelse efter stk. 1 bestemmer repræsentantskabet, til hvilket formål foreningens evt. formue og aktiver i øvrigt skal anvendes.

§ 31. Denne lov er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. 6. 1950 og ændret på generalforsamlingen den 24. 4. 1976, samt på repræsentantskabsmøder den 29. 4. 1978, den 3. 5. 1986, den 20. 4. 1991, den 24. 4. 1993, den 27. 4. 1996, den 24. 4. 2004, den 28. 4. 2012, den 20. 4. 2013, den 21. 4. 2018 og 19. 6. 2021

Odense den 19. juni 2021

Landsformand: Ole Bech Kristensen, næstformand: Frants Dalby, hovedkasserer: Otto Westergaard

bestyrelsesmedlem: Ole Vilner, bestyrelsesmedlem: Michael Kruse Nielsen

bestyrelsesmedlem: Gert Bøjer Jensen, bestyrelsesmedlem: Flemming Steen Pedersen

Til toppen af siden