Militærpolitiets historiske samling

Tilbage! Denne side er sidst opdateret

[ Fundats ] [ Museet ] [ Hjælp ] [ Billeder m.m. ]

Militærpolitiets Historiske Samlings bestyrelse består af:

Formand: Ole Bech Kristensen, Militærpolitiforeningen i Danmark
Kasserer: Frants Dalby, Militærpolitiforeningen i Danmark
Best. medlem: Chefsergent Karsten Sørensen
Best. medlem: Seniorsergent O. Larsen
Museets kustode: Gert Bøjer Jensen, Lokalforening Nordjylland

Til toppen af siden


Fundats for fond for Militærpolitiets historiske samling.

I. Navn.

I. Navn.
§ 1.
Fondets navn er "Fond for Militærpolitiets Historiske Samling".

II. Formål.
§ 2.
Fondets formål er at udbygge og vedligeholde en historisk samling, der gengiver og fastholder dansk militærpolitis historie gennem tiderne - herunder uddannelsen og tjenesten - i Danmark og i udlandet både i FN-, NATO- og andre koalitionsregi.
Stk. 2. Militærpolitiets Historiske Samling består af uniformer, udrustning, materiel, håndvåben, bøger, fotos, film, artikler, kort og effekter i øvrigt, der har haft relevans for militærpolititjenesten.

III. Hjemsted.
§ 3.
Fondets hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby.
Militærpolitiets Historiske Samling har til huse i "Gøgereden", Bygning 8, Nørre Uttrup Kaserne, der stilles til rådighed af Trænregimentet.
Stk. 2. Militærpolitiets Historiske Samling skal altid placeres i forbindelse med et militærpoliti-tjenestested og/eller en MP-skole.

IV. Økonomi og regnskab.
§ 4.
Fondets midler tilvejebringes ved:

 • a. Tilskud, der ydes af Militærpolitiforeningen i Danmark.
 • b. Bidrag, der erlægges på frivillig basis i forbindelse med Militærpolitiforeningen i Danmarks kontingentopkrævning.
 • c. Andre kontante beløb eller værdipapirer.
 • Stk. 2. De økonomiske midler, der i årets løb tilflyder fondet, søges forrentet på bedste måde.

  § 5.
  Bestyrelsen disponerer over fondets midler i overensstemmelse med fondets formål med følgende begrænsninger:
 • a. Ønsker fra gaveydere skal respekteres.
 • b. Værdipapirer skal noteres på fondets navn og hensættes som formue.
 • Stk. 2. Bestyrelsen træffer bestemmelse om opbevaring af bank- eller sparekassebøger samt værdipapirer.

  § 6.
  Fondets regnskabsår er kalenderåret.
  Stk. 2. Revision af fondets regnskab foretages af Militærpolitiforeningen i Danmarks revisorer.
  Stk. 3. Det reviderede regnskab skal være landsformanden for Militærpolitiforeningen i Danmark i hænde senest den 1. april det følgende år og forelægges til godkendelse på Militærpolitiforeningen i Danmarks ordinære repræsentantskabsmøde.

  V. Bestyrelsen.
  § 7.
  Fondets bestyrelse består af 5 medlemmer, der udpeges på følgende måde:
 • a. Militærpolitiforeningen i Danmarks hovedbestyrelse udpeger 3 medlemmer.
 • b. Chefen for Trænregimentet udpeger 1 medlem.
 • c. Chefen for Militærpolitiet udpeger 1 medlem.

 • § 8.
  Fondets bestyrelse konstituerer sig med formand, kasserer, protokolfører og 2 medlemmer.
  Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne modtager intet vederlag.
  Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  § 9.
  Det påhviler fondets bestyrelse at føre protokol for fondet og heri indføre fundatsen samt meddelelser, oplysninger og beslutninger af interesse og betydning for fondet.
  Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning.
  Stk. 3. Beretningen skal være udarbejdet senest den 1. april det følgende år og være tilgængelig for Militærpolitiforeningen i Danmark, Trænregimentet og Militærpolitiet.

  § 10.
  Bestyrelsen afholder møde mindst en gang om året, eller når formanden eller mindst 2 medlemmer fremsætter forslag herom.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
  Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

  § 11.
  Bestyrelsen er forpligtiget til at oprette en række arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver, for eksempel stå for opbygningen af enkelte tidsperioder eller enkelte missioner, samt at koordinere disse gruppers arbejde indbyrdes.
  Stk. 2. Bestyrelsen kan i fornødent omfang med henblik på løsning af særlige opgaver uddelegere og fordele arbejdet med løsning af sådanne opgaver såvel til de nedsatte arbejdsgrupper som til personer uden for denne kreds. Bestyrelsen leverer de til opgavernes løsning nødvendige oplæg og yder i øvrigt løbende bistand hertil.

  VI. Samlingens drift.
  § 12.
  Militærpolitiets Historiske Samlings daglige drift varetages af en kustode, der udpeges af bestyrelsen. Kustoden skal være medlem af Militærpolitiforeningen i Danmark samt arbejde på eller være bosiddende i nærheden af Aalborg Kaserner.
  Kustodens primære opgave vil være at holde opsyn med samlingen og at have ansvaret for nøgler til samlingen.

  § 13.
  Militærpolitiets Historiske Samling må ikke udskille genstande fra samlingen. Effekter, der ikke indgår i en udstilling, skal opbevares i depotrum.
  Stk. 2. Militærpolitiets Historiske Samling skal træffe fornødne foranstaltninger til beskyttelse af samlingen mod brand, tyveri og hærværk m.v. Dele af samlingen, specielt våben skal, når samlingen ikke benyttes, opbevares ved Trænregimentet i godkendte sikringsrum.
  Stk. 3. Alt inventar og materiel skal være registreret og forsikret efter udlånernes krav, og der skal føres en inventarfortegnelse over de effekter Militærpolitiets Historiske Samling selv erhverver.

  VII. Særlige bestemmelser og ophævelse.
  § 14.
  Hvis fondets idè, virke og grundlag bortfalder, træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt den anser betingelserne for ophævelse af fondet som foreliggende og indhenter Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabs godkendelse heraf.
  Stk. 2. I tilfælde af fondets ophævelse træffer Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskab beslutning om, hvem samlingen skal overgå til således, at det sikres, at samlingen forbliver intakt for eftertiden.

  Den oprindelige fundats trådte i kraft ved Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabs godkendelse lørdag den 28. april 2001 og enhver senere ændring forudsatte repræsentantskabets accept og fornyet godkendelse. Fundatsen er således ændret på Militærpolitiforeningen i Danmarks ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2016.

  Dirigent: Steen Ladefoged

  Landsformand: Ole Bech Kristensen

  Foranstående fundats er forelagt og godkendt af chefen for Trænregimentet oberst Jess Møller Nielsen den 9. december 2015.

  Foranstående fundats er forelagt og godkendt af chefen for Militærpolitiet, oberstløjtnant Thorsten Lyhne Jørgensen den 2. december 2015.

  Til toppen af siden

  Den Historiske Samlings museum

  Museets udstillinger skal være "en rød tråd" i MP's historie fra etableringen i 1947 og frem til dags dato, opdelt i emner og epoker således:

  * Baggrunden for MP.
  * MP-skolen gennem tiderne.
  * Den Danske Brigade i Tyskland.
  * Det Danske Kommando i Tyskland.
  * MP i Danmark.
  * Dansk MP udstationeret ved NATO-stabe i udlandet.
  * Dansk MP under FN i Gaza.
  * Dansk MP under FN i Congo.
  * Dansk MP under FN på Cypern.
  * Dansk MP under FN i Namibia.
  * Dansk MP under FN på Balkan.
  * Dansk MP under NATO på Balkan.
  * Dansk MP under FN I Eritrea.


  Den første spæde start på museet kunne ses til jubilarstævnet i 2001. Det er vores håb, at kunne udbygge museet med 1 eller 2 epoker pr. år. For at kunne gennemføre dette har vi brug for hjælp fra et antal arbejdsgrupper der har gjort tjeneste inden for den pågældende epoke.

  Status 2012

  Orientering fra Den Historiske samling.

  Da samlingen efterhånden er rimelig udbygget er det ikke de store ting der sker.
  Vi har på det seneste foretaget en større oprydning og opfølgning på museet, derudover arbejder vi stadig på at få museets Nimbus gjort udstillingsklar. De første rød / hvide BMEèr bliver netop nu udfaset, så der arbejdes på at finde en løsning for os således vi kan beholde en, måske to, således museumslederen også fik en han kunne køre på. Hvis der bliver tid til af klargøre kongejeepen håber vi denne bliver synet i år således regimentet og vi kan bruge den.
  Der er sket mange ting på kasernen, antallet af folk er steget, dette kræver mere plads og andre museums lignende foreninger er opsagt eller flyttet på flyvestationen i uopvarmede lokaler. Vi har ikke hørt noget, men pladsforholdene er trange på kasernen.
  Der er på landsplan stiftet en forening for hærrelaterede museer og vi er selvfølgelig også medlem.
  Foreningens navn er Danske Hærhistoriske Museer. Medlemmerne er både forsvars og private museer. 
  Skulle nogle foreninger eller enkelt personer, der kommer forbi, ønske at se museet, kan I kontakte mig på telefon 2074-2443

  Gert Jensen

  Status 2010

  Samlingen udvikler sig stadig, vi har siden sidst anskaffet den manglende Honda således vi nu har alle motorcyklerne MP har brugt gennem tiden. Dog mangler Nimbussen stadig en renovering. Vi har endnu ikke den rød / hvide BMW, men håber at få når de første udfases.
  Det er ikke de store ting der er sket de sidste år, da museet som sådan er opstillet og seværdig som det er. 
  Vi har fået en ny mand i bestyrelsen SSG Karsten Sørensen. Karsten har gennem længere tid arbejdet med at registrere alle udsendte, da man i systemet desværre ikke har styr på dette. 
  Som tidligere omtalt savner vi folk der vil lave opfølgninger på missionerne og for nogle af de nye starte udstillinger om disse. Man behøver ikke selv at have deltaget i missionerne for at lave udstillinger om disse. Sidder folk rundt i landet og ønsker at lave noget til samlingen koordinerer MHS gerne disse folk evt. med en arbejdsweekend på kasernen.
  Har I effekter fra soldatertiden er vi meget interesserede. Kontakt undertegnede på telefon 2074-2443 eller send det til Gert Jensen, Hadsundvej 19 Gården, 9000 Aalborg.
  Bor du i området eller kommer du forbi, er du medlem at en forening der ønsker at se samlingen ringer du og vi finder en tid.

  GBJ

  Status 2008

  Efter den nye struktur i forsvaret var der i lang tid usikkerhed om samlingen kunne beholde lokalerne. Dette er nu faldet på plads og vi beholder lokalerne.
  Samlingen har i dag ca. 600 besøgende om året. Det er selvfølgelig alle MP elever, jubilarstævnet og diverse kurser på kasernen, blandt andet UNMILPOC der giver dette besøgstal. 
  Vi har i dag en god samling der blandt andet omfatter alle MP`s motorcykler dog ikke Hondaen.
  Vi har Ariel - Nimbus - BSA disse har museet selv anskaffet, de sidste 2 BMW R 65 og BMW F 650 har regimentet skaffet samlingen.
  Uniformer har vi alle modeller brugt af MP, der mangler stadig ting fra den første tid blandt andet gamle armbind, skulderstropper og lignende.
  Samlingen fik Kongejeepen overdraget Sydhavsøerne. Vi arbejder på at fa den indregistreret således MP og regimentet kan bruge den ved passende lejligheder. Dette arbejde har vist sig at være en større opgave end påregnet. Vi har totalrenoveret styretøj og bremser, desuden er der problemer med forhjulstrækket., rust var der kun en minder del af. Det meste af det forcromede er angrebet af rust og skal slibes og males. Med lidt held vil den være færdig til jubilarstævnet i år.
  Som tidligere omtalt savner vi folk der vil lave opfølgninger på missionerne og for nogle af de nye starte udstillinger om disse. Man behøver ikke selv at have deltaget i missionerne for at lave udstillinger om disse. Sidder folk rundt i landet og ønsker at lave noget til samlingen koordinerer MHS gerne disse folk evt. med en arbejdsweekend på kasernen.
  Har i effekter fra soldatertiden er vi meget interesseret, kontakt undertegnede på telefon 2074-2443 eller send det til Gert Jensen Hadsundvej 19 Gården, 9000 Aalborg.
  Bor du i området eller kommer du forbi, er du medlem at en forening der ønsker at se samlingen ringer du og vi finder en tid.

  GBJ

  Efterlysning.

  Vi efterlyser på nuværende tidspunkt MP'ere der har gjort tjeneste i Gaza eller i Congo, gerne på det første hold, det sidste hold men også fra andre hold. Har du lyst til at være med i en arbejdsgruppe der behandler og udformer den epoke du har gjort tjeneste i, så kontakt Carl Bratved på tlf.: 7510-2107 eller e-mail: carlbratved@bbsyd.dk
  Har I effekter fra soldatertiden er vi meget interesserede. Kontakt Gert Jensen på telefon 2074-2443 eller send det til Gert Jensen, Hadsundvej 19 Gården, 9000 Aalborg!

  Til toppen af siden

  Historiske dage

  Billeder fra Den Historiske Samling 2019 (Jubilarstævnet 2019)
  Historisk samling 2019 Historisk samling 2019
  Historisk samling 24. august 2019 i forbindelse med jubilarstævnet
  Historisk samling 2019 Historisk samling 2019
  Historisk samling 24. august 2019 i forbindelse med jubilarstævnet
  Historisk samling 2019 Historisk samling 2019
  Historisk samling 24. august 2019 i forbindelse med jubilarstævnet
  Historisk samling 2019 Historisk samling 2019
  Historisk samling 24. august 2019 i forbindelse med jubilarstævnet
  Historisk samling 2019 Historisk samling 2019
  Historisk samling 24. august 2019 i forbindelse med jubilarstævnet
  Historisk samling 2019 Historisk samling 2019
  Historisk samling 24. august 2019 i forbindelse med jubilarstævnet
  Historisk samling 2019
  Historisk samling 24. august 2019 i forbindelse med jubilarstævnet


  Se fotocollagen fra  Militærpolitiets 55 års dag (pdf-fil)!
  Se fotocollage fra 2002


  Billeder fra Den Historiske Samling 2010 (Jubilarstævnet 2010)


  Til toppen af siden